התהליך המתמשך מצד רשויות המס של כרסום עקרון מס האמת, שהוא כידוע אבן יסוד בעולם המס הקובע כי על המדינה לגבות רק את המס המגיע לה, קיבל לאחרונה חיזוק נוסף מבית המשפט בהחלטה מעניינת, שככל הנראה בשל תשומת הלב המוענקת למשבר הקורונה, נותרה מתחת לרדאר אולם יש בהחלט מקום להתייחס אליה ולהשפעותיה האפשריות.

המדובר בפסק הדין של ועדת ערר בראשות השופטת ירדנה סרוסי בו"ע 43873-12-18 קיסריה השקעות בע"מ נ' מנהל מס שבח תל אביב. באותו המקרה חברה רכשה מקרקעין, ולאורך השנים נשאה בהוצאות משמעותיות רבות, כאשר נקודת המחלוקת העיקרית מול רשות המיסים נגעה לחובות ארנונה והיטלי תיעלו שרבצו על הנכס והתייחסו לתקופה שקדמה למועד הרכישה, אולם שולמו על ידה. בהמשך, כאשר נמכר נכס המקרקעין ע"י החברה, היא דרשה להפחית את ההוצאות הללו בעת חישוב המס שיוטל עליה בהתאם לחוק מיסוי מקרקעין.

ואולם, בית המשפט נקט בעמדה מאוד מצמצמת וקבע כי בעת מכירתה של זכות במקרקעין יש להתיר אך ורק הוצאות הקשורות במישרין לפעולת המכירה עצמה של הזכות במקרקעין (כגון פרסום, שכ"ט של שמאי, עו"ד או מתווך, וכיו"ב) וביצע הפרדה, לעניות דעתי שגויה ומלאכותית, של הוצאות אשר המוכר מחויב לשאת בהן בהתאם לחוזה עליו חתם, לבין הוצאות שלפי תפיסת הוועדה "התנדב" לשלם. למותר לציין, כי בעולם העסקים, להבדיל מתחום הפילנתרופיה, קשה לייחס לצד בעסקת נדל"ן תשלום מתוך "התנדבות" שכן אין רציונל לנדב סכומים אשר אין חובה מעשית או כלכלית לשלם אלא לצורך קידום וביצוע העסקה, ועולם ההתנדבות אינו הולם עסקאות מסחריות מהסוג שנדון בפסה"ד.

לאחר ניתוח מעמיק, הוועדה מגיעה לכדי מסקנה אשר גוררת עימה תוצאה כלכלית קשה ומעוותת והיא הטלת מס שאיננה בגין התעשרות כלכלית אמיתית – וקובעת פה אחד כי ההוצאות בהן נשאה החברה אינן רלוונטיות לצורך חישוב מס השבח שמוטל במכירה, זאת על אף שייתכן כי אלמלא היתה החברה נושאת בהם כלל לא היתה מתבצעת העסקה בסופו של יום.

בהתאם להחלטה זו, עשוי להיווצר הרושם כי אין עוד רלוונטיות לעקרונות יסוד בשיטת המס בישראל, ועמדת רשות המיסים כי יש להתעלם מסכומים שנישום נשא בהם הלכה למעשה מתקבלת ומשתרשת. עם כל הכבוד הראוי, זו תוצאה קשה והטלת מס החורגת מפגיעה מידתית וראויה בנישומים.

לא מן הנמנע, כי להחלטה זו אף תהיינה השלכות רוחב, למשל ע"י הרחבתה באופן שבעת חישוב רווחי הון לא תותרנה הוצאות מסוימות ככל ותינקט פרשנות מצמצמת זו, ואף לעניין מס הכנסה ייתכן ויוחמר המבחן בעניין הזיקה בין הוצאות והכנסות לצורך ייצור ההכנסה. לדעתי, כאשר רשות המיסים אינה טוענת כי מדובר בהוצאה או בעסקה מלאכותית, כגון תשלום לצד קשור, שירות שלא ניתן בפועל או שהתמורה איננה משקפת את שווי השוק של הכנס או השירות, אזי אל לה לשלול מנישומים את האפשרות לנכות הוצאות אמיתיות בהן נשאו, זאת תחת ההנחה שעדיין יש לעקרון מס האמת, אשר ביהמ"ש העליון רואה בו עקרון-על, משקל מסוים.

 

מאת עו"ד (רו"ח) יפתח שמחוני, ממשרד פרופ' ביין ושות' עורכי דין