Avi Nakash from Rotem Shani Ltd.
Avi Nakash מחברת Rotem Shani Ltd.

Avi Nakash

VP Sales

Rotem Shani Ltd.
Real Estate Company
Position: VP Sales