MARK OF EXCELLENCE
תובענה ייצוגית – האם הגולם קם על יוצרו?

תובענה ייצוגית – האם הגולם קם על יוצרו?

לאחרונה נעשים ניסיונות חקיקתיים לצמצם את השימוש במכשיר התובענה הייצוגית. מה הסיבות לכך, וכיצד ניתן למנוע ניסיונות התערבות של המחוקק, אשר יגבילו את השימוש במכשיר זה

תובענה ייצוגית – האם הגולם קם על יוצרו?