DUN'S UP

DUNS UP החברות המובילות במסחר לפי אחוז גידול במכירות

דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
דירוג 2019שם חברהאחוז שינוי הכנסות ביחס לאשתקדהכנסותרווח נקיאחוז ריווחיותהון עצמימספר מועסקיםהכנסות/מכירות לעובדשם חברת אםענף
1הקבוצה הירושלמית 78.0432.5---3144,166.7קבוצת תדמיר ניהול והפעלהחברות יבוא
2אס או אס אנרגיה אקספרס 58.2878.0---1605,487.5קרן פימיחברות דלק ותשתית
3טלסיס
החברה נסחרת בארץ
48.7379.327.67.3269.9586,538.9יבוא רכיבים אלקטרונים
4קבוצת רזגל אנרגיה 48.4514.9---975,307.8חברות דלק ותשתית
5אמקול 34.6350.0---1652,121.2אלייד החזקותחברות יבוא
6שינטרקו 28.7821.3--97.81845,626.7פרואלים אס.איי.סיטונאות מזון ומשקאות
7פוקס
החברה נסחרת בארץ
27.92,072.0152.87.4812.87,749267.4רשתות אופנה והנעלה
8טל הל יסכה 25.4984.0---2603,784.6סיטונאות מזון ומשקאות
10מדיסון פארמה 24.0745.0---2682,779.9מדיסון ביוטק (1995)סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2019 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.