רבים בטוחים כי הסדרת ההורשה נעשית באמצעות הצוואה לבדה, וכלל אינם מודעים לעובדה כי הורשה נעשית גם באמצעות הסדרים משפטיים עליהם הם חתומים או אשר חלים עליהם מכוח חוק, מבלי שכלל היו מודעים לכך.

 

 

כך לדוגמא, בפסק דין שנדון לאחרונה בבימ"ש לענייני משפחה בת"א פסק בימ"ש כי הסכם המייסדים, אשר קבע כי במקרה של מות אחד מבעלי המניות יעברו המניות לבעל המניות הנותר בחיים, הינו תקף וגובר על האמור בצוואה אשר בה הוריש המנוח את כל רכושו לקרוביו. בימ"ש קבע כי הסכם המייסדים הינו הסכם ספציפי הנוגע לנכס עיזבון מסוים שהינו מניות בחברה, ועל כן הוא מותר על פי דין.

 

בני המשפחה המופתעים כלל לא היו מודעים לכתוב בהסכם המייסדים, והופתעו לגלות כי מניות החברה יעברו לבעל המניות הנותר בחיים ולא להם.

 

יש לציין כי לא אחת קורה כי הסכמי מייסדים שנעשו לפני שנים רבות אינם מתעדכנים או נעשים בצורה חובבנית מתוך רצון לחסוך בהוצאות בעת הקמת החברה, אולם בחלוף השנים, כאשר איש אינו טורח לעדכן את מסמכי ההתאגדות כך שיתאימו למצב הדברים העדכני וכן להסדרי ההורשה העדכניים בהם מעוניינים המורישים, התוצאה לא מאחרת לבוא בדמותם של הליכים משפטיים שניתן היה בוודאי למנוע.

 

דוגמאות נוספות לכך ניתן למצוא בחוק יחסי ממון בין בני זוג או בהסכמי ממון שנעשו בין בני זוג, אשר קובעים את היקף העיזבון מכוח החיים המשותפים, ואילו חוק הירושה או הצוואה קובעים את אופן חלוקת הרכוש שנותר בעיזבון לאחר החלוקה בין בני הזוג עקב החיים המשותפים.

 

כך לדוגמא עריכת צוואה המתעלמת מזכויות בן הזוג בהתאם להסכם הממון או חוק יחסי ממון בין בני זוג, עלולה להוביל לסכסוך בין יורשים עתידיים מבני המשפחה, כאשר המנוח נותן הוראות הורשה בצוואתו לגבי החלק ברכוש השייך לבן זוגו מכוח חוק יחסי ממון בין בני זוג או מכוח הסכם הממון שנחתם בין הצדדים.

 

כמו כן, גם תשלומים לפי חוזה ביטוח, קופות תגמולים, קרן השתלמות, קופות פנסיה וכיו"ב, אינם מהווים חלק מהעיזבון ומתבצעים מכוח חוזה עם צד ג', ויש לוודא עדכון של המוטבים על מנת שהכספים יגיעו לגורמים בהם אנו חפצים, ואין זה מספק לעשות כן בצוואה בלבד, אלא יש להבטיח את רישומם הנכון אצל חברת הביטוח.

לסיכום, חשוב מאוד להיוועץ בעו"ד מקצועי שיוכל לסייע למוריש בהסדרה כוללת של הליכי ההורשה, אשר הינם משתנים מאדם לאדם ותלויים בהסדרים ההסכמיים בהם הוא קשור, הסדרים שלעיתים אותו אדם כלל אינו מודע אליהם, או אינו מבין את הקשרם להליכי ההורשה.

 

יש לציין כי רק הסדרה כוללת, מקיפה ומאורגנת הנותנת מענה קוהרנטי ושלם לכלל ההסדרים ההסכמיים בהם קשור אדם, תייצר את הוודאות הנדרשת שמטרתה בראש ובראשונה למנוע סכסוכים משפטיים בין בני המשפחה לאחר מות המוריש.

 

מאת עו"ד מיכל רייכמן ליטוין ועו"ד מרב רייכמן שקד, אירית רייכמן ושות' - משרד עורכי דין ונוטריון