קריטריונים

  רשימת הטבלאות

 • מדד העוצמה מציג את 100 החברות המובילות במשק ע"פ מודל המנתח ומשקלל נתוני הכנסות, מועסקים ורווח נקי לאורך 3 שנים.
  החברות המדורגות במדד העוצמה הינן מהתחומים: תעשייה, מסחר ושירותים (כולל ליסינג), הייטק, נדל"ן, בנקים וקבוצות ביטוח.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל הנכסים.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. מאזן;
  2. פרמיות שהורווחו ברוטו;
  3. רווח כולל.
 • דירוג מבוצע על פי הכנסות מעמלות.
 • הדירוג מבוצע לפי היקף תיק ההשקעות המתפלג לפי המרכיבים הבאים:
  1. ניהול תיקים;
  2. קרנות נאמנות;
  3. תעודות סל;
  4. קופות גמל.
 • מבוצע על פי מספר ההנפקות שבהן מופיעה חברת החיתום כמפיצה ראשית ועל פי היקף ההנפקות.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור מכירות.
  חברה תעשייתית הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. מעל 50% מהכנסותיה נובעים מפעילות יצרנית של החברה והחברות הבנות שבשליטתה.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור מכירות.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור מכירות. בנוסף, נערך דירוג של חברות המובילות בהייטק ע"פ % גידול בהכנסות.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור ההכנסות.
  הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור ההכנסות. בנוסף, נערך דירוג של חברות המובילות במסחר ע"פ % גידול בהכנסות.
  חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור ההכנסות.
  בנוסף, נערך דירוג של חברות המובילות בשירותים ע"פ % גידול בהכנסות. בנוסף, נערך דירוג של חברות המובילות בשירותים ע"פ % גידול בהכנסות.
  חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.
 • הדירוג מבוצע על פי סה"כ הכנסות.
  כמו כן, מוצגים שני דירוגי משנה: בנייה ותשתיות; בנייה ויזמות, כאשר סיווג החברות לדירוגי משנה נקבע על פי תחום ההתמחות העיקרי המהווה את עיקר הכנסות החברה.
 • הדירוג כולל חברות בורסאיות בלבד.
  הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. הכנסות מפעילות ייזום- ממוצע של 3 שנים אחרונות;
  2. סה"כ מלאי מקרקעין - (נכסים שוטפים + נכסים בלתי שוטפים) כולל עתודות קרקע, מלאי דירות ובניינים למכירה;
  3. יחס חוב ל- CAP – חוב פיננסי (ברוטו) / (סכום ההון העצמי + החוב הפיננסי (ברוטו)); 4. סה"כ הון / מאזן.
 • הדירוג כולל חברות בורסאיות בלבד. הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. הכנסות מפעילות נדל"ן מניב;
  2. NOI מאוחד.
  3. FFO;
  4. סך הנכסים.
 • בשלב הראשון נדרשה כל חברה לעמוד בסף איתנות פיננסית ובחינה מקצועית של המחלקה הכלכלית אשר העריכה את היכולת הפיננסית של החברה (נכון למועד הדירוג) . בנוסף, נבחן מידע עסקי מקיף כגון: דירוג סיכון החברה, וותק מקצועי, מבנה הבעלות, תביעות דיירים, האם קיים מידע שלילי (התרעות) אודות החברה ועוד. בשלב השני, נבחנו מספר הפרויקטים, מספר יחידות הדיור, משך שלבי הפרויקט, מיקומו הג"ג של הפרויקט, האם קיים גורם מממן לפרויקט, עורכי הדין המלווים את החברה ואת הדיירים בפרויקט ועוד. השלב השלישי כלל מחקר מקיף של צוות הדירוג - אימות, בחינה וניתוח מעמיק של כלל הנתונים שהתקבלו ונאספו ממקורות שונים. בשלב הרביעי דורגו החברות במודל דירוג משוקלל - כאשר משקל גבוה יותר ניתן לשלבי הפרויקט המתקדמים. כמו כן בוצע שקלול של גודל הפרויקט (מספר יחידות הדיור) בהתאם לשלב בו נמצא הפרויקט.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. הכנסות מהפעלת בתי מלון;
  2. מספר החדרים;
  3. הכנסה ממוצעת לחדר.
 • הפרמטרים לדירוג הינם מספר העובדים המקצועיים ומספר הפרויקטים אשר ליווה המשרד.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. מספר שמאים;
  2. היקף שומות;
  3. היקף שומות/שמאי.
 • הדירוג מבוצע על פי סה"כ אדריכלים והנדסאי אדריכלות המועסקים במשרד.
 • הדירוג מבוצע על פי עובדים מקצועיים בתחום ההנדסה המועסקים במשרד. בנוסף, נערכים דירוגי משנה של: משרדי תכנון, משרדי ניהול פרויקטים, משרדים הכוללים תכנון וניהול פרויקטים.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר עורכי הדין המועסקים במשרד נכון ליום 31/12/2018.
  דירוג 25 המשרדים המובילים כולל תנאי סף, המתייחס גם למגוון ובולטות: משרד עוסק לפחות ב-5 תחומים, מתוך סך הנישות בדירוג ומדורג בטירים 1-2 ב-3 תחומים לפחות בדירוג הנישות.
  דירוג משרדי רב תחומי כולל תנאי סף - מגוון ובולטות: המשרד עוסק לפחות ב-3 תחומי פעילות ומדורג לפחות ב-2 דירוגי הנישות.
  דירוג משרדי הבוטיק כולל תנאי סף - לפחות 6 עו"ד.
 • הצגת משרדי עורכי דין מובילים במגוון תחומי התמחות. המשרדים דורגו על פי הערכות שהתבססו, בין היתר, על איסוף הנתונים הבאים: תיקים מהותיים, לקוחות גדולים, פסקי דין תקדימיים, פרסומים מקצועיים וראיונות עומק עם גורמים מובילים בכל נישה וכן עם לקוחות מרכזיים.
 • הצגת משרדי עורכי דין ומשרדי עורכי פטנטים מובילים. הדירוג התבסס בין היתר, על איסוף הנתונים הבאים: תיקים מהותיים, לקוחות גדולים, מורכבות וניסיון.
 • הדירוג משקלל מספר פרמטרים:
  1. מספר רואי חשבון;
  2. מספר עובדים מקצועיים אקדמאיים;
  3. מספר חברות מבוקרות;
  4. מספר החברות הציבוריות המבוקרות וגודלן (בישראל ובעולם);
  5. לקוחות עיקריים בביקורת;
  6. הכנסות.
  בנוסף מוצגים:
  1. דירוג המשרדים על פי ארבעה תחומי יעוץ: מיסוי; ייעוץ כלכלי; ביקורת פנים; וביקורת חקירתית. הדירוג בכל תחום נבחן לפי היקף שעות הפעילות, סוג הלקוחות ומספר העובדים המקצועיים העוסקים בתחומי הייעוץ.
  2. דירוג של משרדי רואי חשבון על פי מספר החברות הנסחרות ב- ישראל ובעולם שהמשרד מבקר את דוחותיהן הכספיים.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל המאזן.
 • הדירוג מבוצע על פי הכנסות משילוח ברוטו, קיום מעמד AEO (גורם כלכלי מאושר) וקיום הסכם עם משלח בינלאומי.
 • הדירוג מבוצע על פי חמישה פרמטרים: 1. שיעור עודף/גירעון בתקציב הרגיל; 2. שיעור גביית ארנונה; 3. יחס מענקים לסך התקציב הרגיל; 4. מספר עסקים לאלף תושבים; 5. דירוג סוציואקונומי.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר יחידות דיור מאוכלסות.
 • לא ידורגו חברות בסקור 16 ומטה, בהתאם למודל הדירוג של דן אנד ברדסטריט וכן חברות עם הערת "עסק חי".(בכפוף לשיקול דעתה של דן אנד ברדסטריט).
  היקף המכירות והכנסות מפעילות, בהתאם לדיווח בדוחות הכספיים של החברה.

  יצוא / מכירות בחו"ל
  מכירות חו"ל כוללות בנוסף לייצוא גם את המכירות של חברות בנות הנמצאות בחו"ל.

  שער חליפין
  נתונים המוצגים במטבע זר תורגמו על פי שער ממוצע לשנת 2018 נתוני ההון העצמי והנכסים תורגמו על-פי שער חליפין יציג ליום 31/12/2018.

  נתוני רווח נקי והון עצמי
  הנתונים המוצגים אינם כוללים את בעלי זכויות המיעוט.

  איחוד חברות בנתונים
  חברות בנות בארץ ובחו"ל שיש בהן שליטה (איחוד הנתונים במידה וקיימת שליטה של מעל 50%).

  תקופת הדיווח לשנה שמסתיימת ב-31.12.2018.

כתבות נוספות

 • מדוע מחירי שוק הנדל"ן יתודלקו בעקבות משבר הקורונה?

  משבר הקורונה רק יחריף ויבליט את הבעיות שהיו קודם לכן לשוק הדיור, מה שמחייב שר בינוי ושיכון כריזמטי, מקצועי ומבין ענייןן

  מדוע מחירי שוק הנדל"ן יתודלקו בעקבות משבר הקורונה?

 • ריבוי הורים לאותו ילד בעידן המודרני

  בשנים האחרונות מכירים בתי המשפט יותר ויותר בשינויים החברתיים שחלו בחברה הישראלית, והחלו להשוות את מעמדם של הורים לא ביולוגיים לאלו של המשפחה "המסורתית הנורמטיבית". מה הם השיקולים שעל פיהם מחליט בית המשפט אם להכיר ב"משפחה החדשה"?

  ריבוי הורים לאותו ילד בעידן המודרני

 • אחריות מנהלי קבוצות (ווטאסאפ, פייסבוק וטלגרם) לפרסומי לשון הרע

  האם ניתן לתבוע ממנהלי קבוצת ווטס-אפ או פייסבוק פיצוי בגין פרסומי לשון הרע? כעיקרון התשובה היא בפירוש כן

  אחריות מנהלי קבוצות (ווטאסאפ, פייסבוק וטלגרם) לפרסומי לשון הרע