קריטריונים

  רשימת הטבלאות

 • מציג את 100 החברות המובילות במשק ע"פ מודל המשקלל 3 פרמטרים:
  הכנסות; מועסקים ורווח נקי. לכל פרמטר ניתן ציון משוקלל ע"פ נתוני החברה במשך 3 השנים האחרונות.
  החברות המדורגות במדד העוצמה הינן מהתחומים: תעשייה, מסחר ושירותים (כולל ליסינג), הייטק, נדל"ן, בנקים וקבוצות ביטוח.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל הנכסים.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  א. סה"כ נכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה
  ב. סה"כ נכסים המנוהלים בקופות הגמל
  ג. סה"כ נכסים במאזן
  ד. הכנסות מדמי ניהול חסכון ארוך טווח
  ה. פרמיות שהורווחו ברוטו
 • הדירוג מבוצע על פי הכנסות מעמלות.
 • הדירוג מבוצע לפי היקף תיק ההשקעות המתפלג לפי המרכיבים הבאים:
  א. ניהול תיקים
  ב. קרנות נאמנות
  ג. תעודות סל
  ד. קופות גמל
 • מבוצע על פי מספר ההנפקות שבהן מופיעה חברת החיתום כמפיצה ראשית ועל פי היקף ההנפקות.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  א. סך כל המועסקים בחברה
  ב. סך המועסקים המטפלים בפעילות הישראלית
  ג. מספר המשקיעים (Active Traders) בארץ
  ד. סך הגיוסים השנתי בארץ נטו (במיליוני דולרים)
  ה. מחזור העסקאות החודשי הממוצע (במיליוני דולרים)
  ו. השתייכות לקבוצה גלובאלית
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור מכירות.
  חברה תעשייתית הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. מעל 50% מהכנסותיה נובעים מפעילות יצרנית של החברה והחברות הבנות שבשליטתה.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור ההכנסות.
  חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור ההכנסות.
  חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.
 • הדירוג מבוצע על פי סה"כ הכנסות.
  כמו כן, מוצגים שני דירוגי משנה: בנייה ותשתיות; בנייה ויזמות, כאשר סיווג החברות לדירוגי משנה נקבע על פי תחום ההתמחות העיקרי המהווה את עיקר הכנסות החברה.
 • הדירוג כולל חברות בורסאיות בלבד. הדירוג משקלל מספר פרמטרים:
  א. הכנסות מפעילות ייזום
  ב. סה"כ מלאי מקרקעין- (נכסים שוטפים + נכסים בלתי שוטפים) כולל עתודות קרקע, מלאי דירות ובניינים למכירה
  ג. יחס חוב ל- CAP – חוב פיננסי (ברוטו) / (סכום ההון העצמי + החוב הפיננסי (ברוטו))
 • הדירוג מבוצע על פי שקלול של הפרמטרים הבאים:
  א. הכנסות מפעילות נדל"ן מניב
  ב. NOI מאוחד
  ג. הכנסה מפעילות נדל"ן מניב למ"ר
  ד. FFO
  ה. סך הנכסים
  ו. סך ההון חלקי סך הנכסים
 • בענף ההתחדשות העירונית הישראלי פועלות כ-1350 חברות, מאות מתוכן נבחנו להיכלל בדירוג Dun's 100 - הדירוג הרשמי של החברות המובילות את הענף בישראל.
  צוות Dun's 100 בהליך מורכב ורב שלבי, דירג קבוצות איכות בחלוקה לתמ"א 38 ופינוי בינוי.
  הדירוג התבסס על פרמטרים רבים. דרישת הסף הראשונית בחנה את איתנותה הפיננסית של כל חברה מועמדת, ובוצע ניטור אחר המידע העסקי הקיים אודותיה במאגרי דן אנד ברדסטריט, כגון דירוג סיכון החברה, וותק מקצועי, מבנה הבעלות, תביעות דיירים, האם קיים מידע שלילי והתרעות אודות החברה ועוד.
  בשלב השני, כל חברה נדרשה למסור מידע מפורט אודות הפרויקטים בהם טיפלה במהלך השנה החולפת, תוך פירוט השלבים השונים של כל פרויקט. לאחר קבלת הנתונים, בשלב השני, כל חברה נדרשה למסור מידע מפורט אודות הפרויקטים בהם טיפלה במהלך השנה החולפת, תוך פירוט השלבים השונים של כל פרויקט. לאחר קבלת הנתונים, ביצע צוות הדירוג אימות, בחינה וניתוח מעמיק של כלל הנתונים. המחקר כלל ניתוח מקיף של פעילות החברה בשנה החולפת, החל בפרויקטים בשלבים של לפני קבלת היתר, פרויקטים שקיבלו היתר ושנמצאים לפני או בזמן ביצוע וכן פרויקטים שאוכלסו (לאחר קבלת טופס 4).
  בשלב הסופי דורגו החברות במודל דירוג משוקלל - כל שלב בפרויקט קיבל משקל יחסי, כאשר משקל גבוה יותר ניתן לשלבי הפרויקט המתקדמים. ובנוסף, בוצע שקלול של גודל הפרויקט (מספר יחידות הדיור) בהתאם לשלב בו נמצא הפרויקט.

  הדירוג הסופי מחלק את החברות המובילות לקבוצות איכות*:
  בדירוג החברות המובילות בתחום התמ"א 38 - מדורגות חברות שלהן פרויקטים, הן של הריסה ובניה והן של חיזוק מבנים ב-4 קבוצות איכות:, Dun'stars, מובילים, בולטים וידועים.

  בדירוג החברות המובילות בתחום הפינוי ובינוי - מדורגות חברות ב- 2 קבוצות איכות: מובילים ובולטים.

  * בתוך כל קבוצת איכות מוצגות החברות ע"פ סדר אלפבית.
 • הדירוג מבוצע על פי שקלול של הפרמטרים הבאים:
  א. הכנסות מהפעלת בתי מלון
  ב. מספר החדרים
  ג. הכנסה ממוצעת לחדר
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל העובדים המקצועיים.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל העובדים המקצועיים.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר אדריכלים והנדסאי אדריכלות המועסקים במשרד.
 • הדירוג מבוצע על פי עובדים מקצועיים בתחום ההנדסה המועסקים במשרד. בנוסף, נערכים דירוגי משנה של: משרדי תכנון, משרדי ניהול פרויקטים, משרדים הכוללים תכנון וניהול פרויקטים. כמו כן מוצגים דירוגים ע"פ תחומי התמחות: הנדסה אזרחית, הנדסת חשמל, הנדסת מבנים, הנדסת מכונות, הנדסת משאבי מים והנדסת מערכות תחבורה.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר עורכי הדין המועסקים במשרד נכון ליום 31/12/2014.
 • הצגת משרדי עורכי דין מובילים במגוון תחומי התמחות.
  המשרדים דורגו על פי הערכות שהתבססו, בין היתר, על איסוף הנתונים הבאים: תיקים מהותיים, לקוחות גדולים, פסקי דין תקדימיים, פרסומים מקצועיים וראיונות עומק עם גורמים מובילים בכל נישה וכן עם לקוחות מרכזיים.
 • הדירוג משקלל מספר פרמטרים:
  א. מספר עורכי פטנטים
  ב. מספר עובדים מקצועיים סך כל העובדים המקצועיים האקדמאיים המועסקים במשרד לצורך מתן שירותים מקצועיים בתחום עריכת הפטנטים
  ג. מספר הבקשות שהוגשו בארץ ובחו"ל
  ד. מספר PCT שהוגשו
  ה. לקוחות עיקריים
 • הדירוג משקלל מספר פרמטרים:
  א. מספר רואי חשבון
  ב. מספר עובדים מקצועיים אקדמאיים
  ג. מספר חברות מבוקרות
  ד. מספר החברות הציבוריות המבוקרות וגודלן.
  בנוסף מוצגים: דירוג של משרדי רואי חשבון על פי מספר החברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב שהמשרד מבקר את דוחותיהן הכספיים, ודירוג משרדי רואי חשבון העורכים ביקורת פנים לחברות במדד ת"א 100.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל המאזן. בנוסף, מוצגים שני דירוגי משנה: ליסינג מימוני וליסינג תפעולי.
 • הדירוג מבוצע על פי הכנסות משילוח ברוטו, קיום מעמד AEO (גורם כלכלי מאושר) וקיום הסכם עם משלח בינלאומי.
 • הדירוג נערך לפי שקלול של מספר פרמטרים:
  א. סה"כ הכנסות
  ב. סה"כ הכנסות / מספר עובדי סגל קבועים
  ג. מספר התארים שהמוסד מעניק
  ד. מספר הבוגרים בשנת הלימוד האחרונה
 • (עיריות ומועצות מקומיות) הדירוג מבוצע על פי חמישה פרמטרים:
  א. שיעור עודף / גירעון בתקציב הרגיל
  ב. שיעור גביית ארנונה
  ג. יחס מענקים לסך התקציב הרגיל
  ד. יחס תושבים לעסקים
  ה. דירוג סוציואקונומי
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל ההכנסות מפעילות.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר יחידות דיור.
 • הדירוג מציג את חברות ההיייטק הישראליות אשר נבחרו כחברות שהכי טוב לעבוד בהן, ע"פ סקר מקיף שבוצע בקרב מנהלים ועובדים בענף שבחן 4 פרמטרים עיקריים: תנאי שכר והטבות; ביטחון תעסוקתי; חווית סביבת העבודה ופיתוח קריירה.

  כללי
  לא ידורגו חברות בסקור 16 ומטה, בהתאם למודל הדירוג של דן אנד ברדסטריט.
  לא ידורגו חברות עם הערת "עסק חי".
 • החברות שנכללות הן חברות שפעילותן העצמית מהווה פחות מ-25% מהכנסתן וההחזקה בחברות כלולות ומאוחדות הינה בשיעור של מעל 25% עם מגמת שליטה.
 • חברות בנות בארץ ובחו"ל שיש בהן שליטה (איחוד הנתונים במידה וקיימת שליטה של מעל 50%)
 • חברה תעשייתית הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. מעל 50% מהכנסותיה נובעים מפעילות יצרנית של החברה והחברות הבנות שבשליטתה.


  חלוקה ענפית של חברות תעשייה

  אינטרנט
  טקסטיל ואופנה
  יצרניות חשמל ותשתיות
  כימיקלים, מינרלים וזיקוק
  מוצרי מתכת
  מזון, משקאות וטבק
  מערכות אלקטרוניות
  מערכות סינון, השקיה וטיפול במים
  עץ ומוצרי נייר
  פיתוח תוכנה
  פלסטיק גומי וזכוכית
  פרמצבטיקה וקוסמטיקה
  ציוד רפואי
  ציוד תקשורת
  שבבים ומוליכים למחצה
  תעשייה ביטחונית
  תשומות לבנייה ותשתיות
  תשומות לחקלאות
 • חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל. ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.


  חלוקה ענפית של חברות מסחר ושירותים

  מסחר
  חברות גז
  חברות דלק ותשתית
  חברות יבוא
  יבוא/הפצת ציוד תקשורת
  יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
  יבוא ושיווק מוצרי חשמל
  יבוא רכיבים אלקטרוניים

  מסחר כללי
  סוכנויות יבוא רכב
  סיטונאות מוצרי צריכה
  סיטונאות מזון ומשקאות
  סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
  קוסמטיקה וטואלטיקה
  קמעונאות מזון
  ריהוט ומוצרי בית
  רשתות אופנה והנעלה
  רשתות מזון מהיר ומסעדות
  רשתות קמעונאיות
  תשומות בנייה, מתכת, אינסטלציה ועץ

  שירותים
  אבטחה שמירה וניקיון
  אינטגרציה
  הגרלות
  הסעדה וקייטרינג
  חברות השמה וכח אדם
  חברות יצוא
  כרטיסי אשראי
  מדיה
  סוכנויות נסיעות ותיירות
  קבוצות תקשורת
  שירותי טיפול, פינוי ומחזור פסולת
  שירותי תוכנה
  שירותי תחבורה ותובלה
  שירותים כללי
  שירותים לוגיסטיים
  שירותים רפואיים
  תשתיות תחבורה
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.

  הגדרות כלליות
  היקף המכירות והכנסות מפעילות, בהתאם לדיווח בדוחות הכספיים של החברה.
 • מכירות חו"ל כוללות בנוסף לייצוא גם את המכירות של חברות בנות הנמצאות בחו"ל.
 • נתונים המוצגים במטבע זר תורגמו על פי שער ממוצע לשנת 2014 נתוני ההון העצמי והנכסים תורגמו על-פי שער חליפין יציג ליום 31/12/2014.
 • הנתונים המוצגים אינם כוללים את בעלי זכויות המיעוט.
 • שנה אקדמית שמסתיימת ב-30.9.2014.

כתבות נוספות

 • בגדת באישך? הפסדת את ביתך! האמנם?

  לפני מספר ימים ניתן בבית משפט עליון, בשבתו כבג"צ, פסק דין שדחה עתירת אשה לבטל את פסק דינו של בית הדין הרבני הגדול, בו נדחתה תביעתה לקבל את מחצית הזכויות הרשומות על שם בעלה בבית המגורים בו חיו יחדיו 30 שנות נישואין

  בגדת באישך? הפסדת את ביתך! האמנם?

 • קבלנות בניין למביני עניין

  אלו ימים קשים לכל תחום קבלנות הביצוע בארץ, נפילות חברות הביצוע כמו STR, אורתם, לנדאו, שרגאוי נראות כתחום בעייתי שכל קבלני הביצוע נופלים שדודים זה אחר זה.

  קבלנות בניין למביני עניין

 • ביטחון מתווכים בהסכמי הבלעדיות

  לאחרונה, ניתן בבית המשפט העליון פסק דין הקובע הלכה בעניין בלעדיות בתיווך. פסק דין זה הינו מורה דרך למתווכים ולמי שמתקשר עמם וישנה חשיבות להבין את משמעותו כפי שיתואר ברשימה זו.

  ביטחון מתווכים בהסכמי הבלעדיות