קריטריונים

  רשימת הטבלאות

 • מציג את 100 החברות המובילות במשק ע"פ מודל המשקלל 3 פרמטרים:
  הכנסות; מועסקים ורווח נקי. לכל פרמטר ניתן ציון משוקלל ע"פ נתוני החברה במשך 3 השנים האחרונות.
  החברות המדורגות במדד העוצמה הינן מהתחומים: תעשייה, מסחר ושירותים (כולל ליסינג), הייטק, נדל"ן, בנקים וקבוצות ביטוח.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל הנכסים.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  א. סה"כ נכסים המנוהלים בקרנות הפנסיה
  ב. סה"כ נכסים המנוהלים בקופות הגמל
  ג. סה"כ נכסים במאזן
  ד. הכנסות מדמי ניהול חסכון ארוך טווח
  ה. פרמיות שהורווחו ברוטו
 • הדירוג מבוצע על פי הכנסות מעמלות.
 • הדירוג מבוצע לפי היקף תיק ההשקעות המתפלג לפי המרכיבים הבאים:
  א. ניהול תיקים
  ב. קרנות נאמנות
  ג. תעודות סל
  ד. קופות גמל
 • מבוצע על פי מספר ההנפקות שבהן מופיעה חברת החיתום כמפיצה ראשית ועל פי היקף ההנפקות.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  א. סך כל המועסקים בחברה
  ב. סך המועסקים המטפלים בפעילות הישראלית
  ג. מספר המשקיעים (Active Traders) בארץ
  ד. סך הגיוסים השנתי בארץ נטו (במיליוני דולרים)
  ה. מחזור העסקאות החודשי הממוצע (במיליוני דולרים)
  ו. השתייכות לקבוצה גלובאלית
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור מכירות.
  חברה תעשייתית הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. מעל 50% מהכנסותיה נובעים מפעילות יצרנית של החברה והחברות הבנות שבשליטתה.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור ההכנסות.
  חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור ההכנסות.
  חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.
 • הדירוג מבוצע על פי סה"כ הכנסות.
  כמו כן, מוצגים שני דירוגי משנה: בנייה ותשתיות; בנייה ויזמות, כאשר סיווג החברות לדירוגי משנה נקבע על פי תחום ההתמחות העיקרי המהווה את עיקר הכנסות החברה.
 • הדירוג כולל חברות בורסאיות בלבד. הדירוג משקלל מספר פרמטרים:
  א. הכנסות מפעילות ייזום
  ב. סה"כ מלאי מקרקעין- (נכסים שוטפים + נכסים בלתי שוטפים) כולל עתודות קרקע, מלאי דירות ובניינים למכירה
  ג. יחס חוב ל- CAP – חוב פיננסי (ברוטו) / (סכום ההון העצמי + החוב הפיננסי (ברוטו))
 • הדירוג מבוצע על פי שקלול של הפרמטרים הבאים:
  א. הכנסות מפעילות נדל"ן מניב
  ב. NOI מאוחד
  ג. הכנסה מפעילות נדל"ן מניב למ"ר
  ד. FFO
  ה. סך הנכסים
  ו. סך ההון חלקי סך הנכסים
 • הדירוג מבוצע על פי שקלול של הפרמטרים הבאים:
  א. הכנסות מהפעלת בתי מלון
  ב. מספר החדרים
  ג. הכנסה ממוצעת לחדר
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל העובדים המקצועיים.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל העובדים המקצועיים.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר אדריכלים והנדסאי אדריכלות המועסקים במשרד.
 • הדירוג מבוצע על פי עובדים מקצועיים בתחום ההנדסה המועסקים במשרד. בנוסף, נערכים דירוגי משנה של: משרדי תכנון, משרדי ניהול פרויקטים, משרדים הכוללים תכנון וניהול פרויקטים. כמו כן מוצגים דירוגים ע"פ תחומי התמחות: הנדסה אזרחית, הנדסת חשמל, הנדסת מבנים, הנדסת מכונות, הנדסת משאבי מים והנדסת מערכות תחבורה.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר עורכי הדין המועסקים במשרד נכון ליום 31/12/2014.
 • הצגת משרדי עורכי דין מובילים במגוון תחומי התמחות.
  המשרדים דורגו על פי הערכות שהתבססו, בין היתר, על איסוף הנתונים הבאים: תיקים מהותיים, לקוחות גדולים, פסקי דין תקדימיים, פרסומים מקצועיים וראיונות עומק עם גורמים מובילים בכל נישה וכן עם לקוחות מרכזיים.
 • הדירוג משקלל מספר פרמטרים:
  א. מספר עורכי פטנטים
  ב. מספר עובדים מקצועיים סך כל העובדים המקצועיים האקדמאיים המועסקים במשרד לצורך מתן שירותים מקצועיים בתחום עריכת הפטנטים
  ג. מספר הבקשות שהוגשו בארץ ובחו"ל
  ד. מספר PCT שהוגשו
  ה. לקוחות עיקריים
 • הדירוג משקלל מספר פרמטרים:
  א. מספר רואי חשבון
  ב. מספר עובדים מקצועיים אקדמאיים
  ג. מספר חברות מבוקרות
  ד. מספר החברות הציבוריות המבוקרות וגודלן.
  בנוסף מוצגים: דירוג של משרדי רואי חשבון על פי מספר החברות הנסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב שהמשרד מבקר את דוחותיהן הכספיים, ודירוג משרדי רואי חשבון העורכים ביקורת פנים לחברות במדד ת"א 100.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל המאזן. בנוסף, מוצגים שני דירוגי משנה: ליסינג מימוני וליסינג תפעולי.
 • הדירוג מבוצע על פי הכנסות משילוח ברוטו, קיום מעמד AEO (גורם כלכלי מאושר) וקיום הסכם עם משלח בינלאומי.
 • הדירוג נערך לפי שקלול של מספר פרמטרים:
  א. סה"כ הכנסות
  ב. סה"כ הכנסות / מספר עובדי סגל קבועים
  ג. מספר התארים שהמוסד מעניק
  ד. מספר הבוגרים בשנת הלימוד האחרונה
 • (עיריות ומועצות מקומיות) הדירוג מבוצע על פי חמישה פרמטרים:
  א. שיעור עודף / גירעון בתקציב הרגיל
  ב. שיעור גביית ארנונה
  ג. יחס מענקים לסך התקציב הרגיל
  ד. יחס תושבים לעסקים
  ה. דירוג סוציואקונומי
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל ההכנסות מפעילות.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר יחידות דיור.
 • הדירוג מציג את חברות ההיייטק הישראליות אשר נבחרו כחברות שהכי טוב לעבוד בהן, ע"פ סקר מקיף שבוצע בקרב מנהלים ועובדים בענף שבחן 4 פרמטרים עיקריים: תנאי שכר והטבות; ביטחון תעסוקתי; חווית סביבת העבודה ופיתוח קריירה.

  כללי
  לא ידורגו חברות בסקור 16 ומטה, בהתאם למודל הדירוג של דן אנד ברדסטריט.
  לא ידורגו חברות עם הערת "עסק חי".
 • החברות שנכללות הן חברות שפעילותן העצמית מהווה פחות מ-25% מהכנסתן וההחזקה בחברות כלולות ומאוחדות הינה בשיעור של מעל 25% עם מגמת שליטה.
 • חברות בנות בארץ ובחו"ל שיש בהן שליטה (איחוד הנתונים במידה וקיימת שליטה של מעל 50%)
 • חברה תעשייתית הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. מעל 50% מהכנסותיה נובעים מפעילות יצרנית של החברה והחברות הבנות שבשליטתה.


  חלוקה ענפית של חברות תעשייה

  אינטרנט
  טקסטיל ואופנה
  יצרניות חשמל ותשתיות
  כימיקלים, מינרלים וזיקוק
  מוצרי מתכת
  מזון, משקאות וטבק
  מערכות אלקטרוניות
  מערכות סינון, השקיה וטיפול במים
  עץ ומוצרי נייר
  פיתוח תוכנה
  פלסטיק גומי וזכוכית
  פרמצבטיקה וקוסמטיקה
  ציוד רפואי
  ציוד תקשורת
  שבבים ומוליכים למחצה
  תעשייה ביטחונית
  תשומות לבנייה ותשתיות
  תשומות לחקלאות
 • חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל. ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.


  חלוקה ענפית של חברות מסחר ושירותים

  מסחר
  חברות גז
  חברות דלק ותשתית
  חברות יבוא
  יבוא/הפצת ציוד תקשורת
  יבוא, הפצה ושיווק ציוד מחשוב
  יבוא ושיווק מוצרי חשמל
  יבוא רכיבים אלקטרוניים

  מסחר כללי
  סוכנויות יבוא רכב
  סיטונאות מוצרי צריכה
  סיטונאות מזון ומשקאות
  סיטונאות ציוד רפואי ותרופות
  קוסמטיקה וטואלטיקה
  קמעונאות מזון
  ריהוט ומוצרי בית
  רשתות אופנה והנעלה
  רשתות מזון מהיר ומסעדות
  רשתות קמעונאיות
  תשומות בנייה, מתכת, אינסטלציה ועץ

  שירותים
  אבטחה שמירה וניקיון
  אינטגרציה
  הגרלות
  הסעדה וקייטרינג
  חברות השמה וכח אדם
  חברות יצוא
  כרטיסי אשראי
  מדיה
  סוכנויות נסיעות ותיירות
  קבוצות תקשורת
  שירותי טיפול, פינוי ומחזור פסולת
  שירותי תוכנה
  שירותי תחבורה ותובלה
  שירותים כללי
  שירותים לוגיסטיים
  שירותים רפואיים
  תשתיות תחבורה
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.

  הגדרות כלליות
  היקף המכירות והכנסות מפעילות, בהתאם לדיווח בדוחות הכספיים של החברה.
 • מכירות חו"ל כוללות בנוסף לייצוא גם את המכירות של חברות בנות הנמצאות בחו"ל.
 • נתונים המוצגים במטבע זר תורגמו על פי שער ממוצע לשנת 2014 נתוני ההון העצמי והנכסים תורגמו על-פי שער חליפין יציג ליום 31/12/2014.
 • הנתונים המוצגים אינם כוללים את בעלי זכויות המיעוט.
 • שנה אקדמית שמסתיימת ב-30.9.2014.

כתבות נוספות

 • DUN'S 100: אלה הן פירמות רואי החשבון המובילות לשנת 2016

  את רשימת ה"ביג 5" מוביל גם השנה משרד EY ישראל, ששומר על פער משמעותי ■ KPMG סומך-חייקין - שני, Deloitte שלישי ■ ענף החשבונאות מתאפיין ב"הצפת המקצוע"

  DUN'S 100: אלה הן פירמות רואי החשבון המובילות לשנת 2016

 • ההגנה על ייצור תעשייה כחול-לבן

  בית המשפט העליון מחק לאחרונה את הערעור שהגישה לו חברת סינרג'י כבלים, וחיזק את ההגנה על הייצור הישראלי בכל מה שקשור להשתתפות במכרזים ציבוריים

  ההגנה על ייצור תעשייה כחול-לבן

 • למה חשוב לבצע בדיקות נאותות?

  בשנה האחרונה נשברו שיאים רבים במספר העסקאות למכירת חברות, בעיקר לרוכשים זרים. לאחר השמפניה ושמחת האקזיט, אנו נתקלים לא פעם בהליכים משפטיים שמתקיימים בין מוכר לרוכש של חברה בעקבות ממצאים שנתגלו לאחר סגירת העסקה.

  למה חשוב לבצע בדיקות נאותות?