קריטריונים

  רשימת הטבלאות

 • טבלת דירוג על פי סך כל מאזן. לא ייכנסו לדירוג חברות עם הון עצמי שלילי.
  החברות שנכללות הן חברות שפעילותן העצמית מהווה פחות מ-25% מהכנסתן וההחזקה בחברות כלולות ומאוחדות הינה בשיעור של מעל 25% עם מגמת שליטה.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל הנכסים.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. מאזן;
  2. פרמיות שהורווחו ברוטו;
  3. רווח כולל.
 • הדירוג מבוצע על פי הכנסות מעמלות.
 • הדירוג מבוצע לפי סך הנכסים המנוהלים במיליוני ש"ח המתפלג לפי המרכיבים הבאים:
  1. ניהול תיקים;
  2. קרנות נאמנות;
  3. תעודות סל;
  4. קופות גמל.
 • מבוצע על פי מספר ההנפקות שבהן מופיעה חברת החיתום כמפיצה ראשית ועל פי היקף ההנפקות.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור מכירות. בנוסף, נערך דירוג של חברות המובילות בתעשייה ע"פ % גידול בהכנסות.
  חברה תעשייתית הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. מעל 50% מהכנסותיה נובעים מפעילות יצרנית של החברה והחברות הבנות שבשליטתה.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור מכירות.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור מכירות. בנוסף, נערך דירוג של חברות המובילות בהייטק ע"פ % גידול בהכנסות.
 • הנתון שעל פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור ההכנסות. בנוסף, נערך דירוג של חברות המובילות במסחר ע"פ % גידול בהכנסות.
  חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.
 • הנתון שעל-פיו מבוצע הדירוג הינו מחזור ההכנסות. בנוסף, נערך דירוג של חברות המובילות בשירותים ע"פ % גידול בהכנסות.
  חברת מסחר/שירותים הינה חברה העונה על הקריטריונים הבאים:
  א. חברה הרשומה בישראל.
  ב. חברה אשר הכנסותיה מפעילות יצרנית אינן עולות על 50% מסך הפעילות.
  חשוב לציין, כי דירוג חברות המסחר והשירותים לא כולל חברות פיננסיות וחברות מימון כמו בנקים לסוגיהם וחברות ביטוח, וכן חברות בנייה, יזמות ונדל"ן. לחברות אלו דירוגים נפרדים.
 • הדירוג מבוצע על פי סה"כ הכנסות. כמו כן, מוצגים שני דירוגי משנה: בנייה ותשתיות; בנייה ויזמות, כאשר סיווג החברות לדירוגי משנה נקבע על פי תחום ההתמחות העיקרי המהווה את עיקר הכנסות החברה.
 • בשלב הראשון נדרשה כל חברה לעמוד בסף איתנות פיננסית ובחינה מקצועית של המחלקה הכלכלית אשר העריכה את היכולת הפיננסית של החברה (נכון למועד הדירוג) . בנוסף, נבחן מידע עסקי מקיף כגון: דירוג סיכון החברה, וותק מקצועי, מבנה הבעלות, תביעות דיירים, האם קיים מידע שלילי (התרעות) אודות החברה ועוד. בשלב השני, נבחנו מספר הפרויקטים, מספר יחידות הדיור, משך שלבי הפרויקט, מיקומו הג"ג של הפרויקט, האם קיים גורם מממן לפרויקט, עורכי הדין המלווים את החברה ואת הדיירים בפרויקט ועוד. השלב השלישי כלל מחקר מקיף של צוות הדירוג - אימות, בחינה וניתוח מעמיק של כלל הנתונים שהתקבלו ונאספו ממקורות שונים. בשלב הרביעי דורגו החברות במודל דירוג משוקלל - כאשר משקל גבוה יותר ניתן לשלבי הפרויקט המתקדמים. כמו כן בוצע שקלול של גודל הפרויקט (מספר יחידות הדיור) בהתאם לשלב בו נמצא הפרויקט.
 • הדירוג כולל חברות בורסאיות בלבד. הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. הכנסות מפעילות ייזום- ממוצע של 3 שנים אחרונות;
  2. סה"כ מלאי מקרקעין - (נכסים שוטפים + נכסים בלתי שוטפים) כולל עתודות קרקע, מלאי דירות ובניינים למכירה;
  3. יחס חוב ל- CAP – חוב פיננסי (ברוטו) / (סכום ההון העצמי + החוב הפיננסי (ברוטו));
  4. סה"כ הון / מאזן.
 • הדירוג כולל חברות בורסאיות בלבד. הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. הכנסות מפעילות נדל"ן מניב;
  2. NOI מאוחד.
  3. FFOי;
  4. סך הנכסים.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. הכנסות מהפעלת בתי מלון;
  2. מספר החדרים;
  3. הכנסה ממוצעת לחדר.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר יחידות דיור מאוכלסות.
 • הפרמטרים לדירוג הינם מספר העובדים המקצועיים ומספר הפרויקטים אשר ליווה המשרד.
 • הדירוג מבוצע ע"פ שקלול של הפרמטרים הבאים:
  1. מספר שמאים;
  2. היקף שומות;
  3. היקף שומות/שמאי.
 • הדירוג מבוצע על פי סה"כ אדריכלים והנדסאי אדריכלות המועסקים במשרד.
 • הדירוג מבוצע על פי עובדים מקצועיים בתחום ההנדסה המועסקים במשרד. בנוסף, נערכים דירוגי משנה של: משרדי תכנון, משרדי ניהול פרויקטים, משרדים הכוללים תכנון וניהול פרויקטים.
 • הדירוג מבוצע על פי מספר עורכי הדין המועסקים במשרד נכון ליום 31/12/2019.
  דירוג 25 המשרדים המובילים כולל תנאי סף, המתייחס גם למגוון ובולטות: משרד עוסק לפחות ב-5 תחומים, מתוך סך הנישות בדירוג ומדורג בטירים 1-2 ב-3 תחומים לפחות בדירוג הנישות.
  דירוג משרדי רב תחומי כולל תנאי סף - מגוון ובולטות: המשרד עוסק לפחות ב-3 תחומי פעילות ומדורג לפחות ב-2 דירוגי הנישות.
  דירוג משרדי הבוטיק כולל תנאי סף - לפחות 8 עו"ד.
 • הצגת משרדי עורכי דין מובילים במגוון תחומי התמחות. המשרדים דורגו על פי הערכות שהתבססו, בין היתר, על איסוף הנתונים הבאים: תיקים מהותיים, לקוחות גדולים, פסקי דין תקדימיים, פרסומים מקצועיים וראיונות עומק עם גורמים מובילים בכל נישה וכן עם לקוחות מרכזיים.
 • הצגת משרדי עורכי דין ומשרדי עורכי פטנטים מובילים. הדירוג התבסס בין היתר, על איסוף הנתונים הבאים: תיקים מהותיים, לקוחות גדולים, מורכבות וניסיון.
 • הדירוג משקלל מספר פרמטרים:
  1. מספר רואי חשבון;
  2. מספר עובדים מקצועיים אקדמאיים;
  3. מספר חברות מבוקרות;
  4. מספר החברות הציבוריות המבוקרות וגודלן (בישראל ובעולם);
  5. לקוחות עיקריים בביקורת;
  6. הכנסות.
  בנוסף מוצגים:
  1. דירוג המשרדים על פי ארבעה תחומי יעוץ: מיסוי; ייעוץ כלכלי; ביקורת פנים; וביקורת חקירתית. הדירוג בכל תחום נבחן לפי היקף שעות הפעילות, סוג הלקוחות ומספר העובדים המקצועיים העוסקים בתחומי הייעוץ.
  2. דירוג של משרדי רואי חשבון על פי מספר החברות הנסחרות ב- ישראל ובעולם שהמשרד מבקר את דוחותיהן הכספיים.
 • הדירוג מבוצע על פי סך כל המאזן.
 • הדירוג מבוצע על פי הכנסות משילוח ברוטו, קיום מעמד AEO (גורם כלכלי מאושר) וקיום הסכם עם משלח בינלאומי.
 • הדירוג מבוצע על פי חמישה פרמטרים:
  1. שיעור עודף/גירעון בתקציב הרגיל;
  2. שיעור גביית ארנונה;
  3. יחס מענקים לסך התקציב הרגיל;
  4. מספר עסקים לאלף תושבים;
  5. דירוג סוציואקונומי.
 • לא ידורגו חברות בסקור 22 ומטה, בהתאם למודל הדירוג של דן אנד ברדסטריט וכן חברות עם הערת "עסק חי". (בכפוף לשיקול דעתה של דן אנד ברדסטריט).
  היקף המכירות והכנסות מפעילות, בהתאם לדיווח בדוחות הכספיים של החברה.

  יצוא / מכירות בחו"ל
  מכירות חו"ל כוללות בנוסף לייצוא גם את המכירות של חברות בנות הנמצאות בחו"ל.

  שער חליפין
  נתונים המוצגים במטבע זר תורגמו על פי שער ממוצע לשנת 2019 נתוני ההון העצמי והנכסים תורגמו על-פי שער חליפין יציג ליום 31/12/2019.

  נתוני רווח נקי והון עצמי
  הנתונים המוצגים אינם כוללים את בעלי זכויות המיעוט.

  איחוד חברות בנתונים
  חברות בנות בארץ ובחו"ל שיש בהן שליטה (איחוד הנתונים במידה וקיימת שליטה של מעל 50%).

  תקופת הדיווח לשנה שמסתיימת ב-31.12.2019.

כתבות נוספות

 • BLADDER EPICHECK: בדיקת שתן אפיגנטית לאבחון מוקדם של סרטן שלפוחית השתן שאינו חודר שריר

  בדיקה חדשנית לא פולשנית זמינה בישראל, מאושרת על ידי משרד הבריאות הישראלי ועל ידי האיחוד האירופאי ובעלת תקן CE

  BLADDER EPICHECK: בדיקת שתן אפיגנטית לאבחון מוקדם של סרטן שלפוחית השתן שאינו חודר שריר

 • בגדת? לא הפסדת – גירושין ללא אשמה

  בגדת? לא הפסדת – גירושין ללא אשמה

 • רכישות, מיזוגים והשקעות באמריקה בעידן הקורונה

  עם עליות חדות ושבירות שיאים בדאו ג'ונס, שיעורי אבטלה נמוכים מתמיד, שוק M&A פעיל עם רכישות חזקות ופעילות כלכלית ענפה, כלכלת ארצות הברית הייתה בכיוון חיובי לפני שנת 2020 ופריצת מגפת הקורונה. אולם כניסת המגפה לחיינו שינתה דרמטית את פעילות הכלכלה הגדולה בעולם. עו"ד עודד גרין בפודקאסט הסוקר את השפעות הקורונה על הפעילות הכלכלית בארה"ב, על אפקטיביות התמריצים השונים, על המשברים וההזדמנויות, על שוק הרכישות, המיזוגים וההשקעות בקרנות הון סיכון, ועל המצב הכללי בשווקים השונים באמריקה

  רכישות, מיזוגים והשקעות באמריקה בעידן הקורונה