עיקרי השינוי הם בסמכות שהוענקה לרשות לפתוח מיוזמתה בהליכי חקירה ובירור מינהליים, בהליך האכיפה בידי ועדת אכיפה מנהלית והסמכתה להטיל על תאגידים ויחידים אמצעי אכיפה, שהם בחלקם מחמירים מאוד, במקרים שונים של הפרת הוראות חוק ני"ע, בהליך מהיר ופומבי.

ההליך נועד להיאבק בעבירות ני"ע חמורות שאינן פליליות, והתווסף להליכי האכיפה שהיו קיימים בעבר: ההליך הפלילי - שנועד לעבירות החמורות ביותר בחוק, והליך הטלת עיצום כספי בידי הרשות - אשר נועד להפרות קלות. בידי הוועדה ניתנו חמישה אמצעי האכיפה: הטלת עיצום כספי, תשלום לנפגע ההפרה, איסור כהונה, ביטול רישיון והוראה על ביצוע פעולות לתיקון ההפרה. אלה אמצעי אכיפה חמורים ומרתיעים מבחינת איכותם, היקפם והשלכותיהם - במיוחד בשים-לב לכך שסכומי העיצומים עשויים להגיע עד 5 מיליון שקלים לתאגיד ועד מיליון שקלים ליחיד. כעת, מסתמן יישום מואץ של אמצעי האכיפה וניכר כי הרשות עוברת כעת באופן יזום להילוך אכיפה מוגבר.

עד כה הוציאה הועדה מתחת ידה שלוש החלטות: שתי ההחלטות הראשונות מ-2012, עסקו בשני משקיעים שביצעו מניפולציות בשערי ני"ע והוטלו עליהם עיצומים בסכומים צנועים-יחסית של 50,000 ו-35,000 ש"ח לכל אחד. בשני המקרים, העיצומים שהושתו היו רחוקים מרף העיצומים העליון שבחוק. הסיבה לכך נעוצה במדיניות המוצהרת של יו"ר הרשות והוועדה, להקל בענישה בתחילת יישום ההליך ולהחמיר את הענישה בהמשך. ראיה לכך, היא הצהרת יו"ר הרשות לני"ע שלא לדרוש, מיד עם יישום החוק, הטלת יותר ממחצית סכום העיצום המרבי בהליכים המינהליים. על מדיניות הוועדה ניתן ללמוד משתי החלטותיה הראשונות, בהן חשפה את מדיניותה להקל בענישה בשנה הראשונה לפעילותה.

ראשוניותו של ההליך גם תרמה לכך שהוועדה העדיפה עד כה להכפיף עצמה לסכום ההיטלים ולמגוון האמצעים שהטלתם התבקשה על ידי הרשות, למרות שגם בעניין זה אין ידיה של הועדה כבולות.

בסוף אוקטובר 2013, במלאת כשנתיים לכינונה, פרסמה הועדה (כב' השופטת (בדימ') ברכה אופיר-תום, יו"ר ההרכב) החלטה תקדימית (ת"מ 1/13) בעניין אפריקה תעשיות ומנכל"ה אברהם נובוגרוצקי, מנהל הכספים שלה אלון הרפז, ומנכ"ל נגב קרמיקה אבי מוטולה. ההחלטה זו, בניגוד להחלטות הקודמות, מצביעה על החמרה משמעותית במדיניות הענישה הן מבחינת סכום העיצומים וצמצום הפער לעבר התקרות הקבועות בחוק, הן בכך שהוועדה הטילה עיצומים כספיים אישיים בסכומים ניכרים גם על נושאי משרה בתאגיד.

בבסיס הפרשה הזו, פרסום הצעת רכש בידי אפריקה תעשיות לרכישת מניות הציבור של החברה-הבת, נגב קרמיקה, והפיכתה לחברה לפרטית, תוך אי-גילוי המו"מ המתקדם בין נגב לחברה הקנדית אולימפיה לביצוע עסקת ייצוא גדולה של אריחי קרמיקה. בהחלטה ארוכה מפרטת הוועדה את עובדות המקרה, ואגב כך חושפת את שלל העדויות והמסמכים שנאספו ושהרשות הציגה בפניה, באופן המאפשר הצצה נדירה לסמכויות הבירור והחקירה המפליגות שבהן עושה הרשות שימוש במסגרת ההליך המנהלי.

העונשים שהושתו במקרה זה לבקשת הרשות היו חסרי תקדים בהיקפם - על אפריקה תעשיות הוטל עיצום כספי של חמישה מיליון שקלים, על מנכ"ל אפריקה הוטל עיצום אישי בסך 400,000 שקלים, על מנכ"ל נגב קרמיקה הוטל עיצום אישי בסכום של 150,000 ש"ח ועל הסמנכ"ל באפריקה תעשיות הוטל עיצום "צנוע" יחסית בסך 75,000 שקלים.

כסימן לבאות, וכדי ללמדנו שההחמרה באכיפה טרם הגיעה לשיאה, ציינה הוועדה בהחלטתה, כי העונשים שהוטלו "מתונים ביותר" ביחס לחוק, ועושים חסד עם נושאי המשרה.

הוועדה כללה בהחלטתה "נזיפה" מרומזת לרשות על שלא עתרה לסעד של מניעת כהונה של נושאי המשרה, והנחתה אותה להעלות להבא את רף העונשים המבוקש על ידה בתיקים דומים, למען יראו ויראו. החלטה זו מסמנת את סוף "תקופת החסד" שהתאפיינה בהקלת הענישה בעבירות המנהליות בתקופת "ההרצה" של החוק. מעתה יש לצפות לאכיפה מוגברת מצד הרשות, שתתבטא בפתיחה מואצת של בירורים והליכים מינהליים, אשר במסגרתם צפויה הרשות לבקש להטיל עיצומים מקסימליים ואמצעי אכיפה מגוונים ומרתיעים מבעבר. במקביל, ניתן גם לצפות, כי הוועדה תמשיך במדיניות "הסרת כפפות" ותטיל במקרים המתאימים עונשים כבדים לבקשת הרשות, וניתן לשער כי תיטול חרות לעצמה להחמיר אף מעבר לעונשים שתבקש הרשות להטיל. חוק ני"ע אוסר לבטח את תוצאות הליכי האכיפה המינהלית.

עובדה זו, בשילוב עם ההחמרה המסתמנת בענישה, מחייבות את החברות הציבוריות ונושאי המשרה בהן, שלא נהגו כך עד כה, לנהוג מעתה הקפדה יתירה בקיום החובות החלות עליהם, ובראשן חובות הגילוי והדיווח, פן יקלעו להליך אכיפה מינהלי מהיר וכואב.

כמו כן, מומלץ לחברות שטרם גיבשו והפעילו תכנית אכיפה פנימית, לעשות כן בהקדם, זאת לאור פרסום הרשות בנוהל משנת 2011 כי קיומה של תכנית אכיפה פנימית יעילה יהווה אחד השיקולים להקל במדיניות האכיפה שלה נגד תאגידים ונושאי משרה בהם.