הבנק מהווה גורם מרכזי בחייו של כל אדם – הן כאדם פרטי והן בניהול ענייניו העסקיים. במסגרת מאמר זה אסקור בקצרה את הדרכים להתמודדות נכונה במצבים שונים בהם נתקלים בבעיה בהתנהלות מול הבנק:

ביטול/צמצום מסגרת האשראי באופן פתאומי - כאשר הבנק מחליט ביום בהיר אחד לצמצם או לבטל כליל את מסגרת האשראי אשר הייתה נהוגה עד אז בחשבון מומלץ לפנות לבנק ולהבהיר לו כי פעולה זו עלולה לגרום לנזקים קשים. רצוי לצרף אסמכתאות לנזקים העלולים להיגרם כגון: התחייבויות שניתנו בהתאם למוסכם, הזמנות, דוחות כספיים. ככל ומדובר בבעיה בניהול החשבון אשר יש לה פתרון יש להציג לבנק את הפתרון ולהסביר לו כיצד הבעיה עומדת להיפתר ומתי. כך למשל: אם מדובר בעיקול שהוטל על החשבון וננקטו הליכים נגד המעקל -יש ליידע את הבנק על כך. במידה ואתם יודעים כי עומדת להיווצר בעיה אשר עלולה להביא את הבנק לצמצום/ביטול מסגרת האשראי, כדאי ליידע את הבנק ולפתור את העניין מראש ולא בדיעבד. לאור חוק נתוני אשראי החדש סביר כי הבנק ידע על הבעיה מיד עם היווצרותה וכדאי "להקדים תרופה למכה". בכל מקרה יש לזכור כי הבנק אינו רשאי להגביל את החשבון ללא סיבה אמיתית ומוצדקת ועליו להתריע על כך בפני הלקוח פרק זמן סביר מראש ולאפשר התארגנות בהתאם.

הגבלת חשבון - בהתאם לחוק שיקים ללא כיסוי תשמ"א -1981, חשבון יהפוך למוגבל אם סורבו במשך שנים עשר חודשים עשרה שיקים או יותר שנמשכו על החשבון, ובלבד שעברו לפחות חמישה עשר ימים בין הסירוב הראשון לסירוב האחרון. במקרה בו חשבונו של אדם הוגבל, הוא רשאי לאחר קבלת ההודעה על ההגבלה להגיש ערעור לבית משפט השלום ולבקש במקביל צו מניעה זמני אשר ימנע את הגבלת החשבון עד למועד הדיון בערעור. בערעור זה על הלקוח לשכנע את בית-המשפט מדוע הבנק שגה בסירובו לכבד השיק וזאת בנוגע לכל שיק ושיק. לקוח מוגבל רשאי לבקש מבית משפט ביטול הבאת שיק במניין השיקים שסורבו בהתקיים אחת מאלה: הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת טעות; הבנק סירב לפרוע את השיק מחמת עיקול שהוטל על החשבון והתקיימו שניים אלה: השיק נמשך לפני שהבנק קיבל את הודעת העיקול ולא ניתן היה לפרעו במשך ששים הימים האמורים בסעיף 2א לחוק; ללקוח היה יסוד סביר להניח שהיתה חובה על הבנק לפרוע את השיק, אם בשל כך שהיתה יתרה מספקת בחשבון, או שהבנק היה חייב לפרעו מכוח הסכם אתו.

סירוב לפתוח חשבון - כאשר הבנק מסרב לפתוח חשבון ללקוח, מומלץ ליזום פגישה עם נציג הבנק, וככל שמדובר בעסק יגיע לפגישה גם רוה"ח של העסק, ולדרוש מהבנק הסבר ופירוט מלא של הסיבות בגינן מסרב הבנק לפתוח את החשבון. בפגישה זו מומלץ לנסות ולהגיע עם הבנק להבנות באשר לדרך ניהול החשבון, תוך הצגת אסמכתאות מרו"ח המעידות על התנהלות תקינה ועל הפקדת כל הנדרש בהתאם לדרישת רשויות המס השונות. יש לזכור כי ע"פ חוק הבנקאות (שירות ללקוח) התשמ"א-1981 אסור לבנק לסרב לפתוח חשבון ללקוח בשל נימוק בלתי סביר. כלומר, בנק המסרב לפתוח חשבון חייב להראות נימוקים סבירים לסירובו כמו למשל יסוד סביר להניח כי יבוצעו בחשבון פעולות אסורות הקשורות להלבנת הון או מימון טרור. כמו-כן, מאחר והבנק מחוייב לאמות מידה מעין ציבוריות עליו לנהוג ביושר, בהגינות ובתום-לב שעה שהוא מסרב לבצע פעולה בעלת השלכה כה דרמטית על חייו של אדם או עסק. נטל ההוכחה כי הסירוב היה סביר מוטל כל כולו על הבנק.

חובות של אדם כערב - במקרים בהם הבנק פונה אל הערב לתשלום חוב אשר החייב העיקרי לא עמד בתשלומו, מומלץ לערב לבדוק האם עומדת לו טענת הגנה כלשהי בהתאם לחוק. יצויין כי טענות הגנה אלו משתנות בהתאם לנסיבות ולסוג הערב, אך באופן כללי יש לדעת כי בהתאם לחוק הערבות תשכ"ז-1967, מוטלת על הבנק חובת גילוי לפיה על הבנק לגלות לערב מספר פרטים בטרם חתימתו על כתב הערבות כגון: סכום הקרן, שיעורי הריבית, סכומי הפרעון, מועדי הפרעון, האם הוא נכלל בהגדרת ערב יחיד או מוגן ועוד. במידה והבנק הפר את חובת הגילוי, עשוי הערב להיות מופטר מערבותו. עוד קובע החוק כי הבנק חייב לעדכן וליידע את הערב על אי קיומו של החיוב ע"י החייב העיקרי בתוך 90 יום. במידה והבנק לא מילא חובתו זו, יופטר הערב כדי הנזק שנגרם לו. כאשר מדובר על ערב מוגן, על בנק המבקש להגיש תביעה כנגד הערב אף להוכיח כי מיצה את ההליכים נגד החייב העיקרי, כי ניתן פסק-דין נגד החייב העיקרי וכי רשם ההוצאה לפועל אישר כי על-מנת להיפרע מהחייב העיקרי ננקטו כל הליכי ההוצאה לפועל האפשריים והסבירים בנסיבות העניין.

העמדת הלוואה לפרעון מיידי - במקרים בהם מבקש הבנק להעמיד הלוואה לפרעון מיידי יש לבדוק האם הבנק נהג בתום-לב ובנאמנות כלפי הלקוח, ובכלל זה האם עמד בתנאי הקבוע בסע' 5א1 לחוק הבנקאות (שירות ללקוח) תשמ"א-1981 ומסר ללקוח הודעה על כוונתו לעשות כן 21 יום מראש. על ההודעה לכלול פרטים אודות יתרת סכום ההלוואה, שיעור הריבית, סכום ההלוואה בפיגור, שיעור העמלה ועוד כקבוע בחוק. ככל שהבנק לא עשה כן, ישמש הדבר כטענת הגנה ללווה. בכל מקרה, מומלץ כי עם קבלת ההודעה ינצל הלווה פרק זמן זה של שלושה שבועות בכדי לשלם את החוב שבפיגור או להגיע עם הבנק להסדר בדבר פריסה מחודשת של החוב.

 

*אין באמור כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי

גלעד נרקיס , עו"ד, מומחה בתחום הבנקאות, האשראי החוץ בנקאי והליכי חדלות פרעון