השופטים דנו בסוגיה העקרונית של מיסוי הרווחים שנמחקו ונעלמו לאחר תום השנה בה חויבו במס. ההלכה שנפסקה אינה סופית מפני שצפוי ערעור לבית המשפט העליון, אך סוגיית קיזוז ההפסדים ראויה לדיון, לקביעת מדיניות ותיקון החקיקה הקיימת כי הפסדים עסקיים נגרמים לפעמים לא לגנבים בלבד.

חבותו של נישום במס מחושבת על בסיס שנתי. במקרים רבים פוגעת שיטה זו בעקרון של תשלום מס שווה על הכנסה שווה. טבעי שהכנסתם של נישומים משתנה לרוב במהלך חייהם. בעלי הכנסה יציבה משלמים לאורך השנים פחות מאלה שהרוויחו את אותו הסכום המצטבר אך בפרקי זמן קצרים יותר. הפרוגרסיביות בשיעורי המס גורמת להטלת מס בשיעורים גבוהים אם ההכנסה מתרכזת בשנים מעטות. לכן אנשים שלמדו או שירתו בצבא, נשים שלא עבדו בתקופת גידול ילדים או כאלה שלא השתכרו מסיבות אחרות, משלמים יותר מס על הכנסה רב שנתית זהה.

החוק מאפשר, במקרים מסוימים, את התיקון של העוול. ההכנסה המתקבלת עקב פרישה ניתנת לפריסה, לצרכי מס, לשנים הבאות בהן כבר לא צפויה לנישום הכנסה חייבת. גם סטודנטים זכאים להטבות קטנות בגין שנות הלימוד.

במגזר העסקי קיימת תנודתיות רבה בהכנסות משנה לשנה. החוק מאפשר אמנם לקזז הפסדים משנים רעות כנגד הכנסות בשנים רווחית, אך זאת רק אם יהיו לנישום רווחים בעתיד. כלומר עסק ששרד משבר, התאושש והמשיך להתקיים ואף להרוויח ישלם מס על הכנסותיו בניכוי ההפסד שנגרם לו בשנים שקדמו. לא כך המצב אם הרווח ותשלום המס קדמו לשנת ההפסד ומי ששילם מס על הכנסותיו והפסיד בהמשך את כספו ורכושו עלול להגיע לחדלות פירעון על כל תוצאותיה.

ארצות רבות (לרבות ארה"ב) מאפשרות לקזז הפסד גם כנגד רווחים בשנים שעברו (עד שלוש שנים) ולקבל, כתוצאה מכך, החזר מס ששולם על הכנסות שאבדו ולא הגיעו בפועל לכיסו של בעל העסק. החזר מס כזה יכול להציל מפעלים רבים מקריסה בשעת משבר ולמנוע השפעת שרשרת גם על אחרים. בעלי החוב של מפעל שנסגר נפגעים אף הם ועובדיו מפוטרים.

קיימות סיבות שונות להפסדים אך בנוסף למשבר מפעלי, ישנם בארץ גם מצבי חירום, כגון המלחמה בקיץ האחרון, הגורמים למשברים עסקיים באזורים ובענפים שונים. הממשלה מארגנת במקרים כאלה סיוע פרטני של קרנות והלוואות הניתנות במשורה ולאחר מעבר מכשולים ביורוקראטיים בבחינת מעט מדי ומאוחר מדי. החזר המס למי ששילם אותו כחוק עדיף, צודק ויעיל יותר ממענקים והלוואות הניתנות באופן פרטני ולנבחרים בלבד.

כדאי לאמץ השיטות המקובלות בעולם ולאפשר קיזוז הפסדים לכולם (ולא רק לגנבים) אחורנית והחזר מסים ששולמו על רווחים שנעלמו. השינוי המוצע יחזק גם את ביטחונם של הבנקים לצרכי מתן אשראי לעסקים רווחיים המשלמים מיסים שיהיו חסינים יותר בפני חדלות פירעון בתקופות משבר.

בינתיים, חשוב לתכנן את הפעולות העסקיות כך שההוצאות יקדימו את ההכנסות עד כמה שהחוק מאפשר זאת. תכנון מס לגיטימי הוא כלי חשוב לקבלת החלטות בכל עסק ומפעל.

הכותב הוא רו"ח ומשפטן ממשרד פריידקס ושות', רואי חשבון.