יחד עם זאת לצד החובה, קיימים לרשויות השונות, מגוון פטורים מעריכת מכרז שנקבעו בדין ו/או אושרו בפסיקת בתי המשפט. לדוגמא כאשר עירייה מבקשת לרכוש קרקע ספציפית, היא יכולה לבקש ליהנות מפטור. דוגמא נוספת כאשר מועצה אזורית, מבקשת להגדיל הוצאותיה בחוזה קיים, היא יכולה בתנאים מסוימים ליהנות מפטור. כאשר המדינה רוצה לבצע התקשרות המשך, להתקשרות קיימת היא יכולה לבצע אותה ללא מכרז בתנאים מסוימים. עוד אפשרות למשל, קיימת לפעמים, כאשר מדובר בהתקשרות עם בעל רעיון ייחודי וחדשני. הדוגמאות הן על קצה המזלג בלבד.

חלק מההיגיון לאפשר לרשויות ליהנות מן הפטור, נובע מהרצון לאפשר לרשויות במקרים רלוונטיים לפעול ביעילות גבוהה יותר. כך גם לבצע את הבחירות הנכונות עבורן ולהפחית בירוקרטיה, הקשורה בניהול מכרז. במקרים אלה, ראה המחוקק, את השימוש בפטור, כמוצדק.

לעומת זאת ישנן רשויות העושות שימוש יתר בפטורים השונים, כאשר הדבר לא מוצדק.

ישנן גם רשויות שעושות פעולות שונות אחרות, כדי להתחמק מחובת המכרז. למשל: על ידי הקמת תאגידים והעברת סמכויות וזכויות אליהם. במקרים אחרים, נעשה על ידי הרשויות ניסיון לטעון שעדיף להן לבצע את העבודה באופן עצמי. ולכן אינן נזקקות לצאת למכרז. זאת למרות שהיציאה למכרז הייתה מקטינה מאוד עלויות ומייעלת ומשפרת מאוד את השירות שניתן לרשות ולאזרחיה ומנגד כאשר "ביצוע עצמי" כזה עלול להגדיל את הוצאות הרשות המדוברת ולהקטין מאוד את התחרות, הקיימת בשוק. לעיתים מגיע הדבר אף כדי ריקון תחרות, משוק תחרותי קיים.

עוד אפשרות, היא השימוש שנעשה, לפעמים בצדק ולפעמים שלא בצדק, במושג ספק יחיד. כאשר לא בהכרח נעשה ניסיון מתאים לבדוק את כמות הספקים האפשריים בתחום מסוים. ולחילופין מוגדר התחום, בדרך שתגרום לקביעה שמדובר במצב דברים המצדיק שימוש בספק יחיד.

נוסיף כי גם סוג ההליך התחרותי שנקבע, יכול להשפיע על מס' המציעים שיוכלו להגיש הצעות. כך שימוש יתר במכרז סגור שלפעמים מוצדק וגורם ליעילות. בפעמים אחרות מונע באופן שרירותי מספקים שונים להשתתף בתחרות.

מרחב זה, בין חובת המכרז ובין הניסיון להימנע מיציאה למכרז או לצמצם את מס' המציעים, הינו מורכב ומצדיק במקרים המתאימים חשיבה מעמיקה לצורך האופטימיזציה של העבודה מול הרשויות. אין לקבל כראה וקדש, כל פטור שקובעת רשות ומנגד ישנם מקרים שיש להילחם על ביצוע העבודה בפטור. אין תמיד מקום לבצע מכרז פומבי, כפי שלא תמיד יש לקבל שרשות תצא למכרז סגור.

לסיכום, נאמר כי העבודה מול הרשויות מהווה אפיק שיכול להיות משמעותי לכל עסק. מדובר בהיקף עבודה נרחב. ולכן הניתוח הנכון של כל סיטואציה חשוב לצורך מקסום האפשרויות העסקיות של כל חברה, מפעל או עוסק מורשה, שלא רוצים לותר על אפיק זה.

הכותב הוא שותף מייסד במשרד פרופ' ביין ושות' – עורכי דין.