ניתוח מאפייני הרוכשים במסגרת "מחיר למשתכן" בירושלים ואופקים בחודש דצמבר 2016, מלמדת על מאפיינים שונים מאלו של הרוכשים במכרזים המוקדמים יותר. כך, בעוד שבאותם מכרזים נמצא כי רמות השכר של הרוכשים גבוהות מאלו של כלל האוכלוסייה, רמות השכר של הרוכשים בירושלים עומדת על רמה הדומה לזו של כלל האוכלוסייה (14 אלף ש"ח, ברוטו, לחודש), כאשר השכר החציוני עומד על 10.7 אלף ש"ח .באופקים, רמות השכר של הרוכשים נמוכות משמעותית מאלו של כלל האוכלוסייה) השכר הממוצע למשק בית עומד על 11.8 אלף ש"ח והשכר החציוני על 9.9 אלף ₪). ההסבר המרכזי לרמות השכר הנמוכות בקרב הרוכשים באופקים היא העובדה ששיעור משקי הבית מקרב רוכשים אלו, בהם שני בני הזוג עובדים, נמוכה בהשוואה לאלו שנמצאו במכרזים קודמים של "מחיר למשתכן". יש לציין כי בקרב הרוכשים שהינם תושבי אופקים עצמה, שיעור משקי הבית בהם שני בני הזוג עובדים, נמוך אף יותר.

בגרף ניתן לראות את העלייה החדה במחירי הדיור בשנים האחרונות, אשר מאפיינת את ענף הנדל"ן למגורים.

שנת 2017

ברבעון הראשון של 2017 נרכשו 27.5 אלף דירות2, ירידה של 8% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, בהמשך לירידה של 14% ברבעון הקודם (בהשוואה למקביל לו ב-2015). בהשוואה לרמה הנמוכה של עסקאות שנרשמה ברבעון האחרון אשתקד נרשמה עליה של 13% בעסקאות, המרוכזת כולה בפלח השוק של דירות יד שניה. תרמו לגידול זה, גידול חד של 27% במכירות המשקיעים.

בנוסף, ברבעון הראשון של 2017 נמשכה המגמה של ירידה חדה ברכישת דירות חדשות. סך הדירות החדשות שנרכשו עמד על 6.4 אלף, ירידה של 31% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. בניכוי רכישת דירות במסגרת "מחיר למשתכן" מתעצם שיעור הירידה ל37%י3.

התחלות בנייה וגמר בנייה בשנת 2016

בשנת 2016 הוחל בבנייתן של כ-52,400 דירות. מתוכן כ- 24% דירות נבנות בבניינים בני 1-2 דירות (בתים בודדים ובתים דו-משפחתיים) וכ-21% נבנים בבניינים גבוהים, בני 10 קומות ויותר. מספר הדירות שהוחל בבנייתן בשנת 2016 היה קרוב לזה שנרשם בשנת 2015 (כ- 52,800 דירות). המספר הגדול ביותר של דירות שהוחל בבנייתן בשנת 2016 נרשם במחוז המרכז המהווה כ-25% מכלל הדירות, ואילו במחוז ירושלים – כ9% בלבד מסך כל הדירות. בשנת 2016 נרשמה, בהשוואה לשנת 2015, ירידה של כ-11% בכל אחד מהמחוזות חיפה והצפון ושל כ4% במחוז תל אביב, בעוד שבמחוז ירושלים חלה עלייה של כ-7%. כ-53% מהדירות שהוחל בבנייתן במחוז הצפון, נבנו בבניינים בני 1-2 דירות, בהשוואה ל-5% בלבד במחוז תל אביב.

בשנת 2016 הסתיימה בנייתן של כ-45,400 דירות, 4% יותר מאשר בשנת 2015 .כ-28% מהדירות נבנו בבניינים בני 1-2 דירות. המספר הגדול ביותר של דירות שבנייתן הסתיימה, בשנת 2016, היה במחוז המרכז – כ28% מכלל הדירות היו במחוז זה, בעוד שבמחוז ירושלים– כ-10% בלבד.

בשנת 2016 ,נרשמה עלייה לעומת שנת 2015 ,של כ-30% במחוז הדרום של כ20% במחוז חיפה ושל כ-3% במחוז ירושלים. לעומת זאת, נרשמה ירידה של כ-5% במחוז הצפון במספר הדירות שבנייתן הסתיימה ושל כ-3% במחוז תל אביב4.