בעוד שוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין השכילה לעשות ואפשרה לאמת תצהיר מרחוק והאפוטרופוס הכללי אפשר לערוך ייפוי כוח מתמשך ללא מפגש פיסי עם עורך הדין, משרד המשפטים טרם הביע דעתו אולי על אחד הנושאים ההכרחיים ביותר הקיימים בימים טרופי דעת אלו וזאת כיצד לאפשר לערוך צוואה עם עדים בתקופת הקורונה, ללא קיום מפגש פיסי בין המצווה לעדים.

אין כל ספק כי מכורח הנסיבות עולה הרצון, יתכן אף יותר מתמיד להסדיר את העניינים הרכושיים ולמרות הקושי הרב, אין אפשרות להתחמק מעיסוק במוות.

נכון להיום, לפי חוק הירושה, קיימות מספר אפשרויות לעריכת צוואה: צוואה בכתב יד, צוואה בפני עדים, צוואה בפני רשות וצוואה בעל פה.

צוואה בכתב יד נכתבת על ידי המצווה בכתב ידו ודורשת את חתימתו ותוספת תאריך.

צוואה בפני עדים נחתמת בפני שני עדים כאשר המצווה מצהיר בפניהם שזו צוואתו האחרונה. בצוואה מסוג זה על העדים לאשר ולחתום על הצוואה כי המצווה הצהיר וחתם בפניהם ובנוכחותם.

צוואה בפני רשות נערכת בפני שופט, רשם של בית משפט או רשם לענייני ירושה, או בפני חבר של בית דין דתי.

צוואה בעל פה, כלומר צוואת 'שכיב מרע', נעשית כאשר אדם רואה עצמו "מול פני המוות", לדוגמא ממיטת חוליו של אדם הנמצא בבית החולים לפני פטירתו. במקרים אלה ניתן לבצעה בעל פה בפני שני עדים.

על פניו, נראה כי ניתן להסתפק בהכנת צוואה בכתב יד שתיחתם על ידי המצווה בלבד ואולם הניסיון המעשי מלמד כי, צוואה מסוג זה לעיתים קרובות איננה מתקבלת אצל הרשם לענייני ירושה והמבקשים לאשרה נתקלים בדרישות שונות. לדוגמא הבאת פרטים נוספים והצגת מסמכים ואישורים. הרשם לענייני ירושה נוטה להתערב בצוואות מסוג זה בעיקר במקרים בהם המצווה לא מוריש את רכושו באופן שווה לקרוביו מדרגה ראשונה או כאשר מדובר באדם ערירי. הרשם לענייני ירושה עלול לסבור כי כאשר לא עסקינן ביורש "הטבעי" מכח הדין או במקרים בהם חלוקת הרכוש שונה ואיננה שווה, יתכן שהשוני נובע מכך שמישהו לחץ או השפיע על המצווה היינו, "הצמיד לו אקדח לרקה" שכן אין עדים שנכחו במעמד, אימתו ואישרו כי זהו אכן היה רצונו.

לרוב יש צורך בהצגת עמדות היורשים על פי דין ואף קורה שצוואות מסוג זה מוצאות את עצמן בהתדיינויות בבתי המשפט שכן הרשם לא מסכים לקבל את הצוואה כאותנטית ומתנגד לה.

על כן ובעיקר כאשר צוואה נערכת על ידי עורך דין, הדרך המקובלת והנהוגה להכנת צוואה היא צוואה בנוכחות עדים. אולם, נוכח מגבלות השעה העולות מהנחיות משרד הבריאות, עריכת צוואה בנוכחות עדים בהתאם להוראות החוק, כפי שהן חלות כיום, אינה כמעט אפשרית שכן, על אף שמותר לצאת מהבית לצורך מפגש עם עורך דין, אנשים חוששים לעשות כן ומעדיפים להימנע מכך בעיקר, כאשר עסקינן באנשים מבוגרים ואלו הנוספים הנמצאים אף הם בקבוצות הסיכון ועל כן, מוטב כי יפורסמו תקנות שעת חירום לעניין עריכת צוואות.

רצוי ונכון יהיה כי משרד המשפטים יפעל על מנת לתקן את חוק הירושה למשך תקופת החירום בקשר עם עריכת צוואות בעדים והפקדתן.

כפי שמצאו הגופים הרלוונטיים את הדרך לאפשר אימות תצהיר וייפוי כוח מתמשך ללא מפגש פיסי, כך גם יש לנהוג לעניין אימות העדים בנוגע לעריכת צוואה.

לדוגמא, ניתן יהיה לערוך צוואה בפני עדים באמצעות היוודעות חזותית (וידאו קונפרנס) שתוקלט כאשר המצווה יצהיר בפני עדיו, כי זוהי צוואתו האחרונה וכי הוא חותם עליה ללא כל השפעה ומרצון חופשי. באותו מעמד יחתמו העדים על תצהירים שהם מאשרים כי הצוואה נחתמה בפניהם באמצעות היוודעות חזותית כאשר את שיחת הווידאו ותצהירי העדים יצרפו הצדדים לצוואה וניתן גם לדרוש כי עותק ישלח באופן מקוון לרשם הירושות.

ניתן אף יהיה להוסיף סעיף לצוואה כי היא נערכה ואומתה בהתאם לתקנות לשעת חירום וכך כשיבואו לאשרה לאחר מות המצווה יהיה ברור מדוע נערכה באופן זה.

שינוי באופן חתימת הצדדים על הצוואה יעמוד בתוקף בתקופת החירום וימשיך לשמור על תכליתו המהותית של החוק, בדבר הימצאותם של העדים במעמד החתימה על הצוואה גם אם מדובר בשיח מרחוק.

על מנת לאפשר לאנשים להסדיר את ענייניהם בשעה זו, רצוי שמשרד המשפטים ימצא לנכון לפעול בהקדם האפשרי להסדיר נושא חשוב זה.

 

מאת עו"ד שירי לינד, שותפה וראש תחום ניהול הון אישי,מ.פירון ושות'