מסחר ושירותים

שירותים לוגיסטיים

דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
דירוג 2018שם חברההכנסות מפעילות במיל' ₪אחוז שינוי ביחס לאשתקדרווח נקי במיל' ₪אחוז רווחיותהון עצמי במיל' ₪מספר מועסקיםהכנסות לעובד באלפי ₪חברת אםדירוג ראשי שירותים 2018
1גדות מסופים 1,473.812.9--3546902,135.9טנא להשקעה בגדות שותפות מוגבלת18
2ממן
החברה נסחרת בארץ
888.414.022.62.5381.52,629337.9תעבורה אחזקות*
3אוברסיז קומרס
החברה נסחרת בארץ
305.19.225.88.5165.5395772.4-70
4גלובוס אריזות ומשלוחים בינלאומיים 230.04.5---550418.2ממן גלובוס81
5לוגיסטיקר
נתוני החברה מוערכים
140.0----340411.8ממן-מסופי מטען וניטול*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S100 לשנת 2018