עד היום ניתנה הנחה רוחבית לעסקים (למעט סוגי עסקים מסוימים) באמצעות תקנות המחייבות את הרשויות המקומיות להעניק הנחה בשיעור של 100% מהארנונה לשלושת החודשים מרץ, אפריל ויוני 2020 אלא אם החליטה הרשות המקומית לתת הנחה של 25% מסכום הארנונה הכוללת שהוטלה על הנכס לשנת 2020. הזכאות להנחה אינה מותנית בהגשת בקשה או מילוי טופס כלשהו (למעט נכס המסווג כ"נכס אחר").

לאחר סיום תקופת הפטור או ההנחה, יאלצו העסקים לחזור ולשלם את מלוא הארנונה לרשות המקומית, על אף שלא בכל המקרים יחזרו באופן מיידי לאותו נפח פעילות או רווחיות שהיו לפני המשבר.

לכן, סיכמנו עבורכם מספר אפשרויות לתכנון מס, אשר עשויות להפחית באופן ניכר את תשלומי הארנונה ולהקל על ניהול העסק בתקופה מאתגרת כלכלית.

 

פטור נכס ריק

"פטור נכס ריק" הוא פטור מלא מתשלום ארנונה לתקופה של עד שישה חודשים, ולאחר מכן פטור חלקי לתקופות נוספות עד שלוש שנים, אשר מוסמכת רשות מקומית להעניק וזאת לפי סע' 13 לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993 (להלן: "תקנות ההנחה"). על מנת לזכות בפטור זה, צריך הנכס או חלק ממנו שניתן להגדיר בנפרד מהשטח הפעיל, לעמוד בשני תנאים מצטברים: להיות ריק ומפונה מכל חפץ וכן שלא נעשה בו שימוש. לפטור זה עשוי להידרש גם עסק שאינו זקוק לכל שטחו. הפטור ניתן פעם אחד בחיי הנכס כל עוד לא חל שינוי בבעלות בו. מוצע לשרי הפנים והאוצר לשקול תיקון התקנות, ולשנות את הפטור לנכס ריק לפטור נכס שאינו בשימוש (תוך ביטול הדרישה להיותו ריק מחפץ).

 

תעריף ארנונה נמוך לנכס ריק

נכס שפונה והפך לריק מכל חפץ ולא נעשה בו שימוש, עשוי להיות חייב בתעריף הנמוך יותר לשימוש החוקי האפשרי בנכס. כך למשל, אם עסק מסוים מפנה שטח משרד אשר יכול לשמש גם כמחסן לפי הייעוד התכנוני, במקרים רבים הוא יחויב עבור שטח זה בתעריף מופחת לעומת התעריף העיקרי של המשרד, ובכך יפחית את תשלום הארנונה של העסק.

 

תכנון מיטבי ושינוי השימוש בחלקי הנכס

שינוי בשימוש הנעשה בנכס או בחלקו לשימוש שנקבע בגינו תעריף נמוך מאפשר פניה לרשות המקומית בדרישה לשנות את סיווג הנכס או חלקו, לפיו נקבע החיוב בארנונה. כך לדוגמא, מפעל תעשייתי שמצמצם את פעילותו, יכול לפנות חלק מהנכס מפעילות ייצורית או משרדית, ולהשתמש בו לשימושים נלווים כגון אחסנה וכו', שהתעריף שלהם בד"כ נמוך יותר מהתעריף של השימוש העיקרי. כל זאת בהתאם לשימוש והגדרות לצו הארנונה הרלוונטי לרשות המקומית בה הוא נמצא.

 

פטור לנכס לא ראוי לשימוש

פטור ל"נכס לא ראוי לשימוש" ניתן לבניין (או חלק ממנו) שנהרס או שניזוק במידה שאי אפשר לשבת בו, ואין יושבים בו. נכס לא ראוי לשימוש בתחום עירייה זכאי לפי סע' 330 לפקודת העיריות לפטור מלא לשלוש שנים ממועד מסירת ההודעה בכתב ולאחר מכן במשך חמש שנים יהיה חייב הנכס בארנונה בסכום המזערי שבתקנות ההסדרים ולאחר חלוף תקופת התשלום הנ"ל ועם מסירת הודעה בכתב - פטור מלא ללא מגבלת זמן. נכס לא ראוי לשימוש בתחום מועצה מקומית זכאי לפטור מלא ללא מגבלת זמן ממסירת ההודעה בכתב וזאת לפי סע' 162 לצו המועצות המקומיות ממסירת ההודעה בכתב, וכך גם נכס לא ראוי לשימוש בתחום מועצה איזורית וזאת לפי סע' 74 לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות). השאלה, אם נכס עומד בתנאי פטור לנכס לא ראוי לשימוש, תלויה במצבו הפיסי של הנכס ולעיתים רבות שרויה במחלוקת.

 

הסדר לדחייה ופריסה של תשלום הארנונה

רשויות שונות הודיעו, בהתאם להנחיית משרד הפנים, שיאפשרו דחייה או פריסה של תשלומים ללא גביית ריבית או קנסות. עסק שנקלע לקשיים ומתקשה לעמוד בתשלומי הארנונה, מומלץ שיפנה לרשות המקומית וינסה להגיע להסדר על דחייה או פריסה של תשלומים, אשר יקלו על ההוצאות השוטפות. לא מומלץ להפסיק לשלם את הארנונה באופן חד צדדי ללא הסדר עם הרשות המקומית, הואיל ולתשלומי ארנונה שלא משולמים במועד נוספת ריבית של כ- 0.5% לחודש ובנוסף, הרשות המקומית עשויה לנקוט בהליכי גביה מנהלית ועיקולים על מנת לגבות את החוב.

 

מועדים של פניה לרשות המקומית

חשוב לזכור, כי לנישום פרק זמן של 90 ימים ממועד קבלת דרישת תשלום להגיש השגה לרשות המקומית, אולם, בקשות לקבלת פטור לנכס ריק או לנכס לא ראוי לשימוש או הודעות על חדילת חזקה אינן כפופות למועדים הנ"ל ויש להגישן מיד, והשינוי בחיוב יחול רק ממועד קבלת ההודעה בכתב ברשות המקומית. בשלב זה טרם הוארכו המועדים הנ"ל בחקיקה, לכן חשוב לפנות לרשות המקומית במסגרת המועדים על מנת שלא לאבד זכויות.

 

הכותב הוא עו"ד איל אקשטיין, ממשרד צבי בן-אליעזר העוסק במיסוי מוניציפאלי

כל המוצג במאמר זה הינו מידע כללי בלבד ואין בו כדי להוות יעוץ ו/או חוות דעת משפטית. המחברים אינם נושאים באחריות כלשהי כלפי הקוראים, ואלה נדרשים לקבל עצה מקצועית לפני כל פעולה המסתמכת על הדברים האמורים