לפני מספר ימים פרסם מבקר המדינה את דו"ח הביקורת השנתית, ובמסגרתו הועלה נושא רגיש וחשוב אשר מייצגים בתחום המס (בעיקר עורכי דין ורואי חשבון) נתקלים בו ומתמודדים עימו באופן יומיומי, והוא התקופה הארוכה הנדרשת לשם קבלת החלטת מסוי מקדמית מרשות המיסים.

כידוע, הצורך במתן פרה-רולינגים (החלטות מיסוי) קשור ברצונם של צדדים לעסקה לחזות את השלכות המס, תוך צמצום מרכיבי אי הוודאות והסיכונים. למותר לציין, כי חבות המס הכרוכה בעסקה הינה מרכיב משמעותי בעסקאות, ויש בכוחה משום להכריע האם עסקה תצא לפועל.

נוכח התפתחותם ומורכבותם של דיני המס, במקרים רבים קשה לחזות את היקף חבות המס, ואחד הכלים המקובלים בארץ ובעולם המגשר על פער זה, הינו ההליך המינהלי מול רשויות המס לקבלת החלטת מיסוי מקדמית.

מדו"ח המבקר עולה כי על פי רוב, משך הזמן הממוצע הנדרש לקבלת החלטת מסוי נע בין 9-12 חודשים, ובמקרים רבים הרבה מעבר לכך. מעניין לציין, כי הוועדה לבחינת מתן החלטות מיסוי (להלן הוועדה), שעל בסיס המלצותיה הוסדר בחקיקה מנגנון החלטות המיסוי, המליצה לקבוע בנוהל פנימי כי הטיפול בבקשות יסתיים בתוך פרק זמן של עד 90  - 120 ימים מיום מסירת כלל המסמכים והנתונים לצורך מתן ההחלטה, וכן כי ייעשה מאמץ ליתן החלטת מיסוי סמוך למועד הבקשה. ואולם, המלצה זו לא יושמה, וההשלכות ניכרות בהתנהלות השוטפת מול רשות המיסים. אכן, ייתכן והיקף הבקשות המוגשות גבוה מההערכות המוקדמות, אולם כך או אחרת, נראה כי הבשילה השעה לפעול בנחישות לקיצור משמעותי של הזמן הנדרש להנפקת החלטות מסוי.

חשוב להדגיש, כי אין ספק כי רשות המיסים נקטה ועודנה נוקטת באמצעים למזעור הפגיעה בנישומים עקב הימשכות ההליכים, וכי מושקע מאמץ לקיצור הזמנים, בין אם יצירתם של מסלולים ירוקים לקבלת החלטות מסוי בנושאים שונים, תוספת כח אדם, שיפור הבקרה ומעקב אחר הטיפול בבקשות וכיו"ב. יחד עם זאת, עדיין נראה כי המצב הנוכחי איננו מספק ופוגע במקרים רבים בפעילות העסקית של נישומים, כך שלוחות הזמנים שהפכו למקובלים בהחלט טעונים שיפור.

לדעתנו, ניתן להביא ליישום בפועל של המלצות הוועדה על ידי הוספת הוראת חוק שתקבע כי בתום תקופה של 90 ימים, ככל ולא הושלם הטיפול ע"י הגורמים המקצועיים, תיראה הבקשה כאילו אושרה. מהלך זה באופן טבעי יחייב את רשות המיסים לנקוט בכל האמצעים על מנת שבקשות תטופלנה במקצועיות כפי שנעשה עד כה, אולם במסגרת זמנים סבירה אשר תמזער את הפגיעה בפעילות העסקית של נישומים בשל חוסר הוודאות ובד בבד תעודד את הפעילות העסקית.

 

 פרופ' דן ביין ועו"ד (רו"ח) יפתח שמחוני, ממשרד פרופ' ביין ושות' עורכי דין