הליך הגישור הינו כלי חלופי לפתרון סכסוכים אשר זוכה להכרה הולכת וגוברת בתחומים משפטיים מגוונים.

גישור - מהו?

הליך הגישור הינו הליך וולונטרי, אשר בו צדדים למחלוקת או לסכסוך מנהלים, מרצונם החופשי, מו"מ, בסיועו, הנחייתו ובהכוונתו של צד שלישי ניטרלי וחסר פניות - הוא המגשר, וזאת במטרה לגבש הסכמות לפתרון הסכסוך או המחלוקת, תוך התחשבות מיטבית בצרכיהם, רצונותיהם והאינטרסים של הצדדים. את הליך הגישור מומלץ ליזום עוד בטרם הגשתן של תביעות לבית המשפט, אולם תיקי גישור רבים מנוהלים, בין ביוזמת הצדדים ובין בדרך של הפניית הצדדים לגישור על-ידי בית המשפט, לאחר פתיחתם של הליכים בפני בית המשפט ואף בשלבים מתקדמים של ניהול הסכסוך.

יתרונות הגישור

מהם יתרונותיו של הליך הגישור במחלוקות וסכסוכים עסקיים ומשפחתיים?

חיסכון בזמן - ניהול סכסוך במסגרת התדיינות בבתי המשפט ואף במסגרת הליכי בוררות, עשוי לארוך שנים. זמני ההמתנה בין דיון לדיון ועד למתן פסק הדין הינם ממושכים ביותר. במהלך תקופה זו בה נידון הסכסוך, הצדדים, לרוב, אינם זוכים לכל סעד, ופעמים רבות, עד שניתן פסק הדין, הנסיבות המשתנות בחלוף הזמן הופכות אותו ללא רלוונטי עבור הצד הזוכה ולעתים אף לבלתי ניתן לביצוע. לעומת זאת, הליך הגישור מאפשר לצדדים לפתור את הסכסוך בתוך מספר ישיבות הנערכות בהפרשי זמנים של כשבוע בין ישיבה לישיבה ובטווח זמן כולל של שבועות ספורים לרוב.  

 

חיסכון בעלויות - זמן, כידוע, הוא כסף. העלות הישירה (שכ"ט עו"ד והוצאות משפט) והעקיפה (אובדן שעות עבודה רב, נטל נפשי והסחת הדעת מעשייה מהותית) של ניהול הליך משפטי ממושך וסבוך בפני בית משפט או בורר, כולל בקשות ביניים מרובות ושלבי ההוכחות והסיכומים הסבוכים, עשויה להיות גבוהה ביותר ואף בלתי-פרופורציונאלית לרווח המסתבר (והלא וודאי בלשון המעטה) הטמון בתוצאות ההליכים. יעילותו וענייניותו של הליך הגישור ואופן ניהולו מאפשרים פתרון סכסוכים ומחלוקות בעלויות נמוכות משמעותית מאלה של ניהול הליך שיפוטי בפני בית משפט או בורר.

 

שמירת סודיות - בניגוד להתדיינות בפני בית המשפט, שהינה גלויה ופומבית, הליך הגישור הינו הליך סודי. משמעות הדבר היא כי הן הצדדים והן המגשר מחויבים בהסכם הגישור לסודיות ההליכים, מנועים מלגלות כל דבר וענין שנחשפו אליו במהלך הגישור ומנועים מלעשות כל שימוש בכל מידע שנחשף במהלך הגישור במסגרת ולצרכי הליכים משפטיים עתידיים, אשר עשויים להתנהל בין הצדדים במקרה בו הגישור נכשל. כמו כן, מנועים הצדדים מלזמן את המגשר לעדות במסגרת הליכים עתידיים אפשריים. לסודיות ההליך שני יתרונות עיקריים: (א) המו"מ במסגרת הליך הגישור יכול להתנהל בצורה מיטבית, פתוחה וחופשית מבלי לחשוש מהשלכות עתידיות של חשיפת מידע ו/או שימוש בו לרעה; ו- (ב) שימוש בהליך הגישור כחלופה לניהול סכסוך בפני בתי המשפט מאפשר הימנעות מהשלכות שליליות של פרסום ציבורי של ההליך והסכסוך, כגון פגיעה פוטנציאלית במוניטין העסקי של הצדדים.

 

שליטה - התדיינות בפני בתי המשפט, כמוה כהימור - איש אינו יכול לדעת בכל רמת סבירות שהיא מה תהיינה תוצאות ההליך הממושך והמייגע, הנתונות באופן מוחלט בידי השופט, וכל עורך דין זהיר יודע לספר ללקוחותיו על כך שגם תיק שסיכויי הזכייה בו נראים טובים עשוי להניב תוצאה הפוכה. בית המשפט אינו מתחשב באינטרסים של הצדדים, ברצונותיהם או בצרכיהם, אלא פועל כ"מסלקת תיקים". בהליך הגישור, הצדדים מנהלים, הלכה למעשה, מו"מ ישיר בסיועו והכוונתו של המגשר, אשר נועד להציף את הצרכים, הרצונות והאינטרסים של הצדדים למחלוקת, להתחשב בהם ולהביאם לידי ביטוי במסגרת פתרון הסכסוך שיגובש בגישור.  בנוסף, הליך הגישור הוא הליך וולונטרי, הנעשה מרצונם החופשי של הצדדים, וכל צד רשאי בכל עת להפסיקו מכל סיבה שהיא.  המגשר אינו שופט או בורר, שמכריע במחלוקת שבין הצדדים וכופה עליהם פתרון. סמכותו של המגשר הינה אך ורק לסייע ולכוון הצדדים במסגרת מו"מ חופשי ביניהם, להשגת פתרון בהסכמה למחלוקות. לצדדים שליטה מלאה על גיבוש הפתרון לסכסוך.

 

יצירתיות וגמישות - אופיו של הליך הגישור כהליך של מו"מ חופשי בסיועו של מגשר מקצועי מאפשר השגת תוצאות יצירתיות וגמישות לשביעות רצון שני הצדדים ותועלתם וזאת שלא כהליך בפני בית משפט או בורר בו מדובר ב"משחק סכום אפס", כאשר הישגו של צד אחד הוא בהכרח הפסדו של הצד האחר.  מגשר מקצועי ומיומן יכול להביא לשולחן המו"מ פתרונות יצירתיים לסיום הסכסוך החורגים מגבולות המחלוקות שבין הצדדים. כך למשל, ניתן במסגרת הליך גישור לייצר פתרונות לסיום הסכסוך באמצעות גיבוש שיתופי פעולה עסקיים עתידיים בין הצדדים שיפיקו רווח הדדי לשביעות רצון כל הצדדים.  בכך יכול הליך הגישור לא רק לפתור את המחלוקות המיידיות, אלא לשמש גשר לפתרון של הסכסוך גם ברמה התודעתית של הצדדים וליציאה לדרך עסקית משותפת המשכית.  המגשר, בהסכמת הצדדים, יכול להיעזר בהליך הגישור גם בשירותיהם של מומחים מתחומים שונים. 

 

תוצאה -  בסיומו של הליך הגישור מגובשות ההסכמות אשר הושגו בין הצדדים למסגרת הסכם שנערך על-ידי המגשר.  על-פי בחירת הצדדים, יכול ההסכם להיות מוגש לבית המשפט על מנת שיינתן לו תוקף של פסק דין שאינו נופל בתוקפו מזה של פסק דין הניתן בסיומו של הליך התדיינות בפני בית המשפט. 

 

לסיכום, להליך הגישור יתרונות רבים ככלי לפתרון סכסוכים עסקיים וזאת לעומת השיטות השמרניות של ניהול התדיינות בפני בית משפט או בורר.

חשוב לזכור, כי יש לקיים הליך גישור בפני מגשר מוסמך ומיומן הבקיא באופיו של ההליך ובמתודולוגיות של ניהולו ומיצויו המיטבי. לא כל עו"ד או בורר מוסמך ומיומן ברזי הגישור.