בעידן הגלובאלי מתעורר צורך גובר של חברות וארגונים עסקיים לנייד עובדים זרים לביצוע תפקידים שונים המצריכים ידע, מומחיות או יכולות ניהול מוכחות, בין אם מדובר בתפקידים קבועים וארוכי טווח ובין אם לצורך פרויקטים זמניים וחולפים. בישראל ניתן להבחין בגרף עלייה בביקוש גופים עסקיים להעסקת עובדים זרים מסוג זה. לשם המחשה, לפי נתוני רשות האוכלוסין וההגירה ("הרשות"), בשנת 2010 עבדו בישראל כ-2,500 עובדים "מומחים", ואילו בשנת 2017 עבדו בישראל כ-6,000 מומחים זרים.

בכדי להעסיק עובד זר בישראל, שאינו אזרח או תושב המדינה, על המעסיק לקבל תחילה היתר מיוחד להעסקת העובד מטעם יחידת ההיתרים ברשות. העסקת עובד זר ללא היתר מתאים מהווה עבירה פלילית אשר עלולה לגרום להטלת קנסות וסנקציות פליליות אחרות כנגד המעסיק ומנהלים בכירים בו וכן כנגד העובד. בנוסף, יש להנפיק לעובד אשרת עבודה מתאימה (אשרה מסוג ב/1), שתונפק אך ורק לאחר מתן ההיתר למעסיק.

היתר להעסקת עובדים זרים בישראל ניתן ככלל למעסיקים בענפי עבודה מוגדרים בהם ענף הבניין, החקלאות, הסיעוד והמסעדנות. על ארגון המבקש להעסיק עובד בישראל בענף שונה מהענפים האמורים, להגיש בקשה להיתר תחת קטגורית "היתר מומחים", שהיא קטגוריית סל שבגדרה ניתן לבקש להעסיק עובדים במגוון תחומים בהתאם לקטגוריות אותן נפרט מטה.

ההליך לקבלת היתר להעסקת "מומחה" זר הוא תהליך בירוקרטי מורכב, הדורש איסוף והכנה של מסמכים שונים, כתיבת מסמך נימוקים לרשות, תשלום אגרות וחתימה על תצהירים, ולכן מומלץ לבצע את ההליך בליווי עורך דין בקיא ובעל ניסיון בתחום.

קטגוריות של היתרי עבודה למומחים זרים

מומחה בשכר מומחים – זו היא הקטגוריה המרכזית להעסקת עובדים זרים בישראל בתחומים כלליים שאינם מבין התחומים המוגדרים לעיל. היתר זו נועד עבור עובדים בעלי רמת מומחיות גבוהה או בעלי ידע חיוני וייחודי שאינו קיים לעובדים בישראל. בבקשה להיתר מסוג זה, יידרש המעסיק להציג אסמכתאות למומחיות העובד, לרבות תארים אקדמאיים, הסמכות מיוחדות וכיוצא באלה.

תנאי סף להעסקת עובד זר תחת קטגוריה זו, הוא כי השכר שישולם לעובד יהיה שווה לפחות לכפל השכר הממוצע במשק בישראל (סך של כ-19,000 שקל).

היתר זה ניתן ככלל על בסיס שנתי, ויש להאריכו מדי שנה.

מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופה קצרה של עד 90 יום – קטגוריה זו מתאימה לעובדים המגיעים לישראל לצורך ביצוע משימה זמנית וחולפת, כגון הטמעת מערכת, התקנת חלפים, תיקונים וכדומה. בהיתר לתקופה קצרה כאמור, לא קיימת דרישה לתשלום כפל השכר הממוצע, ולכן הוא מתאים גם לעובדים בדרגת שכר נמוכה יותר.

ההיתר ניתן ל-90 ימים רצופים ואם העובד יוצא מגבולות ישראל בתקופת ההיתר, יש צורך לפנות לקבלת היתר חדש.

מומחים זרים המגיעים לישראל לתקופה מצטברת של 45 יום בשנה קלנדרית – בשונה מההיתר ל-90 יום אשר ניתן כאמור לתקופה רצופה, היתר זה ניתן לתקופה מצטברת של 45 יום בשנה, שלא חייבת להיות רצופה. ההליך להוצאת היתר זה הוא הליך מזורז ביחס לשאר הקטגוריות, באופן בו תיאורטית העובד רשאי להיכנס לעבוד בישראל בתוך שבוע ממועד הגשת הבקשה. אולם קטגוריה זו רלוונטית אך ורק לעובדים ממדינות שאזרחיהם פטורים מאשרת כניסה לישראל לפי צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה), כגון ארצות הברית, קנדה, מדינות האיחוד האירופי, יפן, הונג קונג, רוסיה, קוריאה ועוד. לא ניתן להנפיק היתר תחת קטגוריה זו לעובדים מסין.

מנהל, נציג בכיר או עובד אמון בחברה זרה או בחברה בינלאומית – היתר זה רלוונטי רק לעובדים הבכירים ביותר בארגון המכוונים את יעדי הארגון, בעלי יכולת פיקוח ושליטה וסמכות להעסיק ולפטר עובדים. ניתן להעסיק בישראל עד 2 עובדים בהיתר מסוג זה.

היתרון בהיתר זה הוא שהמעסיק עשוי להיות פטור מתשלום אגרת עובד זר שנתית, שסכומה נכון להיום הוא נכון להיום 9,620 ₪ לשנה. עם זאת, הרשות קפדנית מאד במתן היתר מסוג זה, ונדרש יהיה לשכנע כי העובד הוא אכן חלק מהשדרה הניהולית הבכירה ביותר בארגון.

עובדי חברות הייטק וסייבר – היתר זה רלוונטי לחברות שיוכרו כתאגידים עתירי ידע טכנולוגי על ידי הרשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית, ומעוניינות להעסיק עובדים ממדינות שאזרחיהם פטורים מאשרת כניסה לישראל לפי צו הכניסה לישראל (פטור מאשרה). השכר שישולם לעובד יהיה שווה לפחות לכפל השכר הממוצע במשק בישראל (סך של כ-19,000 ₪). הליך זה הוא הליך מזורז (ההיתר אמור להינתן באופן תיאורטי תוך שבוע ולא דורש התייצבות העובד בקונסוליה במדינת המוצא) והיקף המסמכים שיש להציג במסגרתו מצומצם. בניגוד להיתרים אחרים, היתר זה מאפשר לבן/בת הזוג של המומחה לבקש אשרת עבודה כללית בישראל המאפשרת עבודה בכל תחום.

תחומים נוספים בהם ניתן לבקש היתר להעסקת מומחה - אנשי סגל בכירים בחברת תעופה או בחברת ספנות זרה, מרצים או חוקרים במוסד להשכלה גבוהה, משתלמים ברפואה או מומחים בבתי חולים, יהלומנים, צלמים וכתבים זרים ואמנים.

תיאור השלבים בתהליך להוצאת היתר להעסקת מומחה זר

התהליך לקבלת היתר עבודה למומחה זר הוא כאמור תהליך מורכב. התיאור להלן מתאר את המסגרת הכללית של התהליך, אולם קיימים הבדלים מסוימים בתהליך בהתאם לקטגוריה במסגרתה מבוקש ההיתר תוך שבחלק מההיתרים מוסדר הליך מקוצר.

שלב ראשון – הגשת בקשה על ידי המעסיק להיתר להעסקת עובד זר: בקשה זו מוגשת על ידי המעסיק ליחידת ההיתרים ברשות. על הבקשה לפרט את הצורך המיוחד בהעסקת המומחה בישראל ויצורפו לה קורות חיים ואסמכתאות המעידות על מומחיותו של העובד וכן אישורים משפטיים וחשבונאיים שונים שדורשת הרשות.

שלב שני – בקשה להנפקת אשרת כניסה למומחה הזר: הבקשה תוגש על ידי המעסיק באחת מלשכות הרשות. הבקשה כרוכה במילוי וחתימה על טפסים שונים וכן בתשלום אגרות. תהליך זה אורך בין שבוע לשבועיים.

שלב שלישי – הנפקת אשרת כניסה חד-פעמית בקונסוליה בחו"ל: לאחר הגשת הבקשה לאשרת הכניסה, הרשות תשלח לקונסוליה הרלוונטית במדינת המוצא של המומחה אישור להנפיק עבור המומחה אשרת כניסה חד-פעמית. על המומחה להתייצב פיסית בקונסוליה לצורך הנפקת האשרה. האשרה החד-פעמית ניתנת לתקופה של חודש ימים במהלכם על העובד להיכנס לישראל.

שלב רביעי – כניסה לישראל והנפקת אשרת כניסות רב-פעמית: המומחה הזר יכנס לישראל עם האשרה שהונפקה לו בקונסוליה. עם הכניסה לישראל, תקופת האשרה תוארך בהתאם לתקופה בגינה ניתן ההיתר להעסקת העובד.

פרק הזמן הכולל הנדרש להשלמת התהליך הוא כשלושה חודשים.

ההליך כרוך בתשלום אגרות שסכומן עבור היתר לעובד אחד לשנה אחת הוא כ-10,000 ₪.

חשוב לציין כי על מומחים זרים חלים כל דיני העבודה ישראל, לרבות החוקים בנושא שכר מינימום, חופשה שנתית, מחלה, פנסיה, תשלומי ביטוח לאומי וכיוצא באלה. נוסף על אלו, על מעסיק מומחים זרים לעובד בחובות הבאות לספק למומחה הזר ביטוח רפואי עבור כל תקופת עבודתו בישראל, לספק מקום מגורים הולם ולחתום עם העובד על הסכם עבודה בכתב.

 

הכותב עו"ד עמית בכלר מוביל את תחום דיני ההגירה במשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות'