שירותים פיננסיים

בנקים מסחריים

דירוג הבנקים ע"פ סך כל הנכסים

דירוג 2016בנקסה"כ נכסים (מיליוני ₪)(%) שינויאשראי לציבור (מיליוני ₪)(%) שינויהון עצמי (מיליוני ₪)רווח נקי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2015
דירוג 2016בנקסה"כ נכסים (מיליוני ₪)(%) שינויאשראי לציבור (מיליוני ₪)(%) שינויהון עצמי (מיליוני ₪)רווח נקי (מיליוני ₪)מספר מועסקיםחברת אםדירוג 2015
6בנק אגוד
החברה נסחרת בארץ
40,895.00.122,315.02.82,410.0144.01,2576
*בנק מרכנתיל דיסקונט 30,076.05.320,417.07.92,103.0210.01,603בנק דיסקונט*
*בנק יהב לעובדי המדינה בע”מ 22,650.68.87,943.28.81,133.6120.4820בנק מזרחי טפחות + חברה למפעלי כלכלה ותרבות לעובד המדינה*
*בנק אוצר החייל 19,172.013.511,791.43.91,164.765.6808הבנק הבינלאומי*
7בנק ירושלים
החברה נסחרת בארץ
14,219.51.09,889.33.4784.048.6607יצוא חברה להשקעות7
8בנק דקסיה ישראל
החברה נסחרת בארץ
9,085.3-3.56,190.8-0.2887.958.845דקסיה קרדיט לוקל8
*בנק מסד 6,421.012.63,475.09.2537.636.5318הבנק הבינלאומי*
* חברת אם מדורגת
נתוני החברה מוערכים נתוני החברה מוערכים
החברה נסחרת בחו"ל החברה נסחרת בחו"ל
החברה נסחרת בארץ החברה נסחרת בארץ

חברות מודגשות – מעבר לפרסום עמוד הפרופיל של החברה