Financial Services

Investment Houses

דירוג 2020שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ אחוז השינוי ניהול תיקים (במיליוני ₪) קרנות נאמנות (במיליוני ₪) קופות גמל (במיליוני ₪) קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2019
דירוג 2020שם חברהסה"כ תיק השקעות במיליוני ₪ אחוז השינוי ניהול תיקים (במיליוני ₪) קרנות נאמנות (במיליוני ₪) קופות גמל (במיליוני ₪) קרנות פנסיה (במיליוני ₪)יחס בין סה"כ תיק השקעות לבין מספר מנהלי ההשקעותמספר מועסקיםחברת אםדירוג 2019
1פסגות בית השקעות 191,1807.463,96051,48056,81018,9306,827.9740הימלאיה אפ.פס.1
2אלטשולר שחם 156,71842.124,91822,441109,1867,9512,612864-3
3מיטב דש
The company trades in Israel
135,83010.219,56659,08445,07812,1022,663.3997-2
4ילין לפידות 92,6091929,02128,15042,895-3,430250-4
5הלמן - אלדובי בית השקעות
The company trades in Israel
65,51623.12,046-17,99544,7464,367.7276הלמן-אלדובי פיננסים5
6הראל פיננסים 57,48924.113,90143,558--927.2174הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסיים6
7אקסלנס בית השקעות 51,293169,45742,969---350הפניקס השקעות ופיננסים7
8אי.בי.אי. בית השקעות
The company trades in Israel
44,8443.930,130.414,017.5--1,093.8329-8
9מגדל שוקי הון 36,87415.15,960.531,582.4--1,024.3167מגדל אחזקות ביטוח ופיננסים9
10מור בית השקעות
The company trades in Israel
24,16127.72,70421,533623-894.9112-10
12אנליסט
The company trades in Israel
16,6296.71,9887,1318,538-536.4150-12
13סיגמא בית השקעות 5,5453.31,8514,117--924.251אנדבנק14
* Parent company ranked
Company data are evaluated Company data are evaluated
Company shares are traded abroad Company shares are traded abroad
The company trades in Israel The company trades in Israel
Highlighted companies – in addition to the company's profile page
הדירוגים עשויים להשתנות בהתאם למידע נוסף שיתקבל עד למועד פרסום שנתון DUN'S 100 לשנת 2020 המידע הכלול במכתב זה הינו מידע סודי המהווה קניינה הבלעדי של DUN'S 100.